Skip to content

Warunki korzystania z promocji w marketplace aplikacji mobilnej “Fabryka Norblina”

I. Definicje

 1. Warunki – niniejszy dokument; 

 2. Aplikacja – aplikacja mobilna „Fabryka Norblina”;

 3. Marketplace – platforma zakupowa, służąca prezentacji, promocji i reklamie produktów i usług dostępnych w kompleksie Fabryka Norblina w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53, działająca zgodnie z Regulaminem Marketplace Aplikacji Mobilnej Fabryka Norblina; 

 4. Administrator – właściciel Aplikacji tj. ARTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 51/53, kod pocztowy 00-841, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276282, NIP 7010060272, REGON 14076724000000;

 5. Klub – zakładka w Aplikacji, w której Sprzedający umieszczają swoje Oferty Promocyjne; 

 6. Użytkownik – korzystająca z Aplikacji pełnoletnia osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, będąca gościem, najemcą lub pracownikiem najemców powierzchni znajdujących się na terenie kompleksu Fabryka Norblina w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53;

 7. Sprzedający – użytkownik podejmujący działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Marketplace, przedsiębiorca w rozumieniu Kodeksu cywilnego, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zajmuje się sprzedażą Towarów; Sprzedającym może być również Administrator, jeżeli składa Ofertę w ramach Aplikacji; 

 8. Oferta Promocyjna – umieszczona w Aplikacji oferta promocyjna Sprzedającego znajdująca się w zakładce Klub;

 9. Kod – kod QR pozwalający na korzystanie z Oferty Promocyjnej przez Użytkownika. 

II. Postanowienia Ogólne

 1. Warunki określają zasady korzystania przez Użytkowników z Ofert Promocyjnych. Akceptacja Warunków przez Użytkowników jest dobrowolna, ale konieczna dla korzystania z Ofert Promocyjnych.
 2. Warunkiem korzystania z Ofert jest pobranie i zainstalowanie Aplikacji. Po zalogowaniu się do Aplikacji Użytkownik może uzyskać dostęp do Ofert Promocyjnych. 
 3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Ofert Promocyjnych w sposób zgodny z ich warunkami zamieszczonymi w Klubie przez Sprzedawców, obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. 
 4. Administrator świadczy na rzecz Użytkowników usługę Marketplace, w skład której wchodzi:
  a) umożliwienie Sprzedającym zamieszczania Ofert Promocyjnych w Klubie
  b) umożliwienie Użytkownikom zawierania korzystania Ofert Promocyjnych w Klubie poprzez generowanie Kodów. 

III. Oferty

 1. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada możliwość wykonania Oferty Promocyjnej oraz, że będzie realizować Oferty Promocyjne z należytą starannością właściwą dla podmiotów wykonujących działalność gospodarczą oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa.

 2. Sprzedający realizuje Oferty Promocyjne we własnym imieniu i na własny rachunek. 

 3. Poprzez zamieszczenie informacji lub danych w treści Oferty Promocyjnej Sprzedający oświadcza, że wykorzystanie ich w ramach Aplikacji oraz przez Administratora nie narusza praw osób trzecich. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu zgodności z prawdą oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 4. Treść Oferty powinna być rzetelna i kompletna oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników w szczególności co do właściwości Towaru, takich jak: jego stan, parametry, jakość, pochodzenie, marka czy producent. Treść Oferty powinna być zgodna z wymogami prawa, w szczególności zawierać informacje wynikające z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony praw konsumentów i ponadto nie może sugerować wykorzystania Towarów w sposób naruszający obowiązujące przepisy prawa. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w Ofercie, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie jej błędy lub nieścisłości.

 5. Publikacja Oferty Promocyjnej w Klubie następuje z chwilą jej wprowadzenia do Aplikacji przez Sprzedającego.

 6. Oferta Promocyjna udostępniana przez Sprzedającego w ramach Klubu powinna zawierać niezbędne informacje m.in. dotyczące oferowanych towarów/usług i przywilejów dostępnych w ramach Oferty Promocyjnej.  

IV. Transakcje

 1. Administrator nie jest stroną umów dotyczących realizacji Ofert Promocyjnych pomiędzy Użytkownikami i Sprzedającymi. Postanowienie to nie dotyczy sytuacji, gdy Administrator występuje jako Sprzedający, wówczas mają do niego zastosowanie wszystkie postanowienia odnoszące się o Sprzedającego. 

 2. Korzystając z Oferty Promocyjnej Użytkownikowi generowany jest Kod.

 3. Zarejestrowany użytkownik aplikacji mobilnej Fabryki Norblina będzie miał dostęp do wygenerowania kodu QR, umożliwiającego wykorzystanie go u wybranego przez użytkownika najemcy.

V. Odpowiedzialność

 1. Towary/usługi oferowane w ramach Oferty Promocyjnej podlegają ogólnej odpowiedzialności Sprzedającego.

 2. Administrator nie udziela żadnej gwarancji na towary/usługi sprzedawane w ramach Marketplace.

 3. Wszelkie reklamacje związane z towarami/usługami sprzedawanymi przez Sprzedających oraz dotyczące wykonania przez nich umów należy składać bezpośrednio u Sprzedających. Każdy Sprzedający samodzielnie określa obowiązującą u niego procedurę reklamacyjną. Informacje w tym zakresie dostępne są w opisie profilu Sprzedającego na platformie Marketplace.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Warunki wchodzą w życie w dniu 14 lutego 2023 r. 

 2. We wszelkich sprawach związanych z funkcjonowaniem Klubu należy kontaktować się pod adresem e-mail: zgloszenia@fabrykanorblina.pl.

 3. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Klubu będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich zgłoszenia.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach zastosowanie mają powszechnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa.

 5. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszych Warunków. W przypadku wprowadzenia zmian do Warunków Administrator każdorazowo zawiadomi Użytkowników o zmianach poprzez umieszczenie tekstu zmienionych Warunków w Aplikacji oraz za pośrednictwem innych środków komunikacji. Zmiany Warunków będą wchodzić w życie po upływie 14 dni od dnia zawiadomienia, chyba że z przepisów prawa będzie wynikał krótszy termin na wdrożenie zmian. 

 6. Treść Warunków jest udostępniona wszystkim Użytkownikom w zakładce Ustawienia > Zgody w Aplikacji.