Skip to content

Regulamin kampanii reklamowej opartej
na narzędziach marketingowych Fabryki Norblina

I. Definicje

 1. Fabryka Norblina  – spółka ARTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 51/53, kod pocztowy 00-841, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276282, NIP 7010060272, REGON 14076724000000, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 złotych będąca właścicielem nieruchomości, na której znajduje się kompleks Fabryka Norblina. 
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która składa zamówienie przeprowadzenia kampanii reklamowej. 
 3. Strona www – Strona internetowa www.fabrykanorblina.pl. 
 4. Facebook / nstagram – Kanały social mediowe Fabryki Norblina, https://www.facebook.com/FabrykaNorblina, @fabrykanorblina.
 5. Aplikacja – aplikacja Fabryki Norblina https://qrco.de/bcMC2M. 
 6. Spot kinowy – Spot video, który zostanie wyemitowany w KinoGram mieszczącym się w Fabryce Norblina.
 7. Ekrany multimedialne – Pionowe i poziome nośniki multimedialne reklamowe rozmieszczone na terenie Fabryki Norblina.
 8. Cennik – Zestawienie opłat za przeprowadzenie kampanii na wybranych nośnikach oraz usług dodatkowych związanych z jej opracowaniem.
 9. Formularz – formularz umieszczony na stronie https://fabrykanorblina.pl/marketing-najemcow/#formularz, którego wypełnienie jest niezbędne do oszacowania kosztów przeprowadzenia kampanii.
 10. Ekspozycja – tygodniowa ekspozycja reklam Klienta na nośnikach reklamowych lub w kanałach socialmediowych.
 11. Emisja – tygodniowa emisja reklam Klienta na nośnikach reklamowych lub w kanałach socialmediowych.
 12. Kampania reklamowa – odpłatna usługa dostarczana przez Fabrykę Norblina określająca czynności niezbędne do wykonania ekspozycji lub emisji reklamowej ustalonej w zleceniu przygotowanym w oparciu o wypełniony formularz 
 13. REKLAMA – statyczny lub dynamiczny, cyfrowy materiał reklamowy, w formie
  i formacie wymaganym przez Fabrykę Norblina
 14. Osoba kontaktowa – osoba wyznaczona przez Klienta, upoważniona do kontaktu w imieniu Klienta w ramach bieżącej współpracy prowadzonej na potrzeby przeprowadzenia kampanii
 15. Osoba składająca zlecenie – osoba wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innym, podobnym rejestrze, jako osoba umocowana do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz Klienta, lub osoba działająca na podstawie umocowania otrzymanego od Klienta, osobą składającą Zlecenie może być również Osoba kontaktowa, o ile zostanie tak wskazane przez Klienta
 16. Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia, z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy 
 17. Zamówienie – umowa dotycząca zamówienia wykonania Kampanii reklamowej, zawarta pomiędzy Klientem a Fabryką Norblina na obowiązującym formularzu. 

II. Treść reklam

 1. Fabryka Norblina zastrzega sobie prawo do dokonania własnej oceny przedstawionego przez Klienta Layoutu Reklamy w zakresie jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. W przypadku zakwestionowania przez Fabrykę Norblina treści Reklamy, Klient dokona jej zmiany tak, aby jej treść nie budziła wątpliwości prawnych. 
 2. Fabryka Norblina jest uprawniona do odmowy przeprowadzenia Kampanii reklamowej albo do zaprzestania prowadzenia Ekspozycji lub Emisji, jeżeli w jej ocenie:
  – Reklama jest sprzeczna z przepisami prawa (m.in. z zakazami reklamy, dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych), dobrymi obyczajami, uchybia godności człowieka lub z innych przyczyn może być uznana za czyn nieuczciwej konkurencji; 
  – osoba trzecia lub uprawniony do tego organ zgłosi na piśmie zastrzeżenia do Reklamy;
  – instytucja powołana do czuwania nad przestrzeganiem zasad etyki mediów lub etyki reklamy, w szczególności Związek Stowarzyszeń Rada Reklamy, bądź Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej zgłosi zastrzeżenia do Reklamy; 
  – treść lub forma Reklamy obiektywnie narażałaby Nośniki Reklamowe, na których dana Reklama byłaby zamontowana, na wysokie ryzyko zniszczenia wskutek aktów wandalizmu, z zachowaniem przez Fabrykę Norblina w powyższych przypadkach prawa do pełnego wynagrodzenia określonego w Zamówieniu, które w takim przypadku jest wynagrodzeniem za gotowość do wykonania Kampanii reklamowej.
 3. Uprawnienia wskazane powyżej w ust. 2 przysługują̨ analogicznie Fabryce Norblina
  w przypadku, gdy odpowiednio do zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu Klient odmówi dokonania zmiany treści Reklamy lub dokona jej w sposób niezgodny ze wskazówkami Fabryki Norblina. 
 4. Przyjęcie przez Fabrykę Norblina Zamówienia nie oznacza przyjęcia przez niego jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich za Reklamy eksponowane na podstawie tegoż Zamówienia 
 5. Po stronie Klienta pozostaje zapewnienie, że ma on prawo posługiwać się użytymi w Reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem. Zawarcie Zlecenia jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że powyższy obowiązek został spełniony, zaś zlecone do Ekspozycji Reklamy nie są sprzeczne z prawem (m. in. z zakazami reklamy dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami, jak też, że zawarcie Zlecenia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych. 
 6. Klient zobowiązany jest do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Fabryki Norblina w związku z treścią lub formą prezentowanej Reklamy, w tym: do poniesienia wszelkich kosztów postępowań spornych, a w tym opłat sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Fabryki Norblina poniesionych w związku z wszelkimi roszczeniami osób trzecich związanymiz Ekspozycją Reklam Klienta oraz kosztów naprawy uszkodzonych Nośników reklamowych. Jednocześnie, Fabryka Norblina jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania Klienta o zgłoszonych roszczeniach lub wszczęciu postępowania w sprawie treści lub formy Reklamy. 

III. Warunki współpracy

 1. Klient oświadcza, że dysponuje prawem do posługiwania się użytymi w Reklamach informacjami, danymi, znakami towarowymi oraz wszelkimi pozostałymi elementami chronionymi prawem (w tym danymi osobowymi).
 2. Złożenie przez Klienta Zamówienia jest równoznaczne z oświadczeniem Klienta, że zlecone do Ekspozycji lub Emisji Reklamy nie są sprzeczne z prawem (m. in. z zakazami reklamy, dotyczącymi np. gier hazardowych, napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych) lub dobrymi obyczajami, oraz że złożenie Zamówienia nie narusza przepisów o zamówieniach publicznych.
 3. Klient oświadcza, że wyraża zgodę na posługiwanie się przez Fabrykę Norblina zdjęciami Nośników reklamowych w celach marketingowych i autopromocyjnych (typu: newsletter, prezentacje handlowe, katalogi, materiały promocyjne na stronach internetowych i kanałach social mediowych Fabryki Norblina oraz inne formy prezentacji). Powyższa zgoda nie jest ograniczona ani czasowo, ani terytorialnie. 
 4. Realizacja Kampanii reklamowej dokonywana jest na podstawie Zamówienia, zgodnie z Zasadami Ogólnymi oraz w oparciu o obowiązujące przepisy prawa 
 5. Klient poprzez wypełnienie dedykowanego formularza składa Fabryce Norblina Zapytanie ofertowe. 
 6. W odpowiedzi na Zapytanie ofertowe Fabryka Norblina, po otrzymaniu Zapytania, prześle na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej odpowiedź na Zapytanie ofertowe lub Ofertę realizacji Kampanii reklamowej. 
 7. Fabryka Norblina dokona wstępnej rezerwacji Nośników reklamowych w terminie wskazanym w Ofercie.
 8. Klient w terminie wyznaczonym w Ofercie ma obowiązek poinformować Fabrykę Norblina czy akceptuje zaproponowaną Ofertę, a następnie zobowiązany jest doręczyć Fabryce Norblina Zamówienie podpisane przez osobę należycie umocowaną do reprezentowania Klienta. 
 9. Brak akceptacji Oferty lub niedoręczenie Fabryce Norblina Zamówienia, zgodnie
  z treścią ust. 8 niniejszego paragrafu, skutkuje anulowaniem dokonanej przez Fabrykę Norblina rezerwacji i wygaśnięciem Oferty.
 10. Fabryka Norblina dopuszcza możliwość zawarcia z Klientem umowy ramowej wprowadzającej możliwość składania przez danego Klienta jednostkowych Zamówień za pomocą poczty elektronicznej z adresu poczty elektronicznej wskazanego w umowie ramowej.
 11. Reklamę w formie gotowej do Emisji Klient zobowiązany jest dostarczyć Fabryce Norblina łącznie z Zamówieniem najpóźniej na 5 Dni roboczych przed rozpoczęciem Emisji
 12. Reklama powinna spełniać wymagania określone w specyfikacji technicznej przekazanej Klientowi przez Fabrykę Norblina.
 13. Klient dostarczy Reklamę̨:
  – poprzez formularz na stronie  internetowej 
  – poprzez link do materiału filmowego (WeTransfer, Google Drive, DropBox lub inne źródło mediów).
 14. Niedotrzymanie przez Klienta terminu dostarczenia Reklamy wskazanego w ust. 11 pkt 3. może spowodować niewyemitowanie zamówionej Reklamy, z zachowaniem przez Fabrykę Norblina pełnego prawa do wynagrodzenia określonego w Zamówieniu, które w takim przypadku jest wynagrodzeniem za gotowość do wykonania Kampanii reklamowej. 
 15. Fabryka Norblina dokonuje oceny zgodności dostarczonych Reklam z wymaganiami technicznymi. 
 16. W przypadku Spotu Kinowego przekazany przez Klienta materiał zostanie poddany przekonwertowaniu do formatu dedykowanego emisji w KinoGram

IV. Realizacja postanowień zamówienia

 1. Fabryka Norblina ma wyłączne prawo do decydowania o kolejności emitowanych Reklam. 
 2. Fabryka Norblina jest uprawniona do czasowej przerwy w Emisji z przyczyn technicznych i dołoży najwyższej staranności, aby wskazane wyżej przerwy w Emisji trwały możliwie najkrócej.
 3. Przerwy w Emisji z przyczyn technicznych nie mają wpływu na ocenę wykonania zobowiązań w zakresie Emisji Reklam.
 4. Emisja odbywać się będzie niezwłocznie po ustaniu przyczyn uniemożliwiających świadczenie usług.
 5. Fabryka Norblina nie ponosi odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi Kampanii reklamowej z przyczyn leżących po stronie osób trzecich, lub spowodowanych działaniami siły wyższej, definiowanej jako niezależne od Fabryki Norblina okoliczności uniemożliwiające całkowicie lub częściowo przeprowadzenie Kampanii reklamowej, takich jak na przykład: klęska żywiołowa, stan epidemii, stan wojny, stan wyjątkowy, wypadki drogowe, strajki lub akcje protestacyjne, katastrofy budowlane, zamachy terrorystyczne, zamknięcie lub ograniczenie dostępu do określonych terenów, akty wandalizmu.
 6. Fabryka Norblina ma prawo powierzyć w całości lub w części wykonanie Kampanii reklamowej podwykonawcom, z zastrzeżeniem, iż za działania lub zaniechania podwykonawców ponosi odpowiedzialność jak za swoje własne czynności. 
 7. Za zamówioną Kampanię reklamową Klient zobowiązany jest zapłacić Fabryce Norblina wynagrodzenie zgodnie z terminami i warunkami ustalonymi w Zamówieniu. 
 8. Wysokość wynagrodzenia należnego za wykonanie Kampanii reklamowej ustalana jest na podstawie cennika oraz wypełnionego Formularza, obowiązujących w dniu złożenia przez Klienta Zamówienia. 
 9. Klient jest zobowiązany do terminowej zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy wskazany na fakturze oraz w Zamówieniu. 
 10. Opóźnienie płatności spowoduje naliczenie odsetek ustawowych za cały okres opóźnienia. 
 11. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Fabryki Norblina pełną kwotą należnego wynagrodzenia wynikającego z Zamówienia.
 12. Wszelkie zmiany w Kampanii reklamowej Klienta skutkujące zmianą wysokości cen, rozliczone będą fakturą korygującą wystawioną przez Fabrykę Norblina.
 13. W przypadku niedotrzymania terminu płatności, o którym mowa w ust. 7 powyżej, Fabryka Norblina ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia na kolejne Emisje Reklam Klienta.

V. Odstąpienie od zamówienia

 1. Strony w terminie do pierwszego dnia przed rozpoczęciem Emisji mogą, na podstawie oświadczenia złożonego w formie pisemnej lub elektronicznej, odstąpić od całości lub części Zamówienia, z zastrzeżeniem poniższych postanowień.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od Zamówienia nie powoduje u Strony odstępującej konsekwencji finansowych, jeżeli nastąpiło na ponad 14 (czternaście) dni przed rozpoczęciem Emisji.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest ARTN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żelaznej 51/53, kod pocztowy 00-841, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276282, NIP 7010060272, REGON 14076724000000, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 złotych („Administrator”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w celu realizacji Kampanii Reklamowej, w celach marketingowych, a także w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
 4. Dane Klientów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa. 
 5. Dane Klientów będą przechowywane przez okres pięciu lat od daty zakończenia Kampanii Reklamowej.
 6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z przepisami prawa. Każdej osobie przysługuje prawo skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Fabryka Norblina stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych.

VII. Zasady dotyczące najemców i pracowników najemców kompleksu

 1. Dostęp do Kompleksu jest zapewniony przez 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę.
 2. Najemca zobowiązany jest do dostarczenia pracownikom ochrony listy pracowników oraz aktualizacji tej listy w przypadku każdej zmiany.
 3. Pracownicy Najemcy mogą korzystać ze wszystkich urządzeń ogólnie dostępnych na terenie Kompleksu.
 4. Pracownicy Najemcy zobowiązani są w nagłych przypadkach do podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony Kompleksu.
 5. Każdy pracownik poruszający się po części biurowej Kompleksu musi posiadać kartę dostępową. 
 6. Na terenie Kompleksu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w tym papierosów elektronicznych, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 7. Najemca zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu i urządzeń oddanych mu do użytkowania przez Wynajmującego zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Prace głośne w Kompleksie mogą być prowadzone do godziny 6.00 rano i po godzinie 22.00 w nocy. W godzinach 6.00-22.00 obowiązuje bezwzględny zakaz prac, które powodują zakłócenia w działaniu Kompleksu, takich jak m.in.: wiercenie, kucie, szlifowanie. Najemca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich zapisów w umowach z wykonawcami.
 9. Za uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia Kompleksu, sprzętu lub urządzeń przez pracowników Najemcy odpowiedzialność ponosi Najemca.
 10. Wszystkie urządzenia instalowane przez Najemcę w jego pomieszczeniach muszą posiadać atest zezwalający na ich użytkowanie.
 11. Najemca musi uzyskać każdorazowo zgodę na zainstalowanie na terenie swoich pomieszczeń biurowych niestandardowych urządzeń elektrycznych (o mocy przekraczającej 2 kW).
 12. Najemcy nie wolno korzystać z urządzeń powodujących zakłócenia pracy urządzeń innych Najemców.
 13. Każda awaria urządzeń zainstalowanych w Lokalu musi być niezwłocznie zgłoszona Zarządcy poprzez system help-desk.
 14. W celu dokonania jakichkolwiek prac remontowych czy budowlanych w Lokalu Najemca musi przedstawić projekt tych zmian, wymagane uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia właściwych organów i inspektorów nadzoru oraz uzyskać zgodę Zarządcy na ich wykonanie. W szczególności dotyczy to:
  – modernizacji i zmian funkcjonalnych Lokalu,
  – wszelkich ingerencji w urządzenia techniczne związane z instalacjami klimatyzacyjnymi, wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi,
  – montażu nowych urządzeń technicznych zasilanych instalacją elektryczną o mocy przekraczającej 2 kW,
  – wszelkich ingerencji w urządzenia związane z telefonią stacjonarną, telefonią komórkową, Internetem, światłowodami, okablowaniem infrastruktury technicznej (w tym komputerowej), instalacją antenową itp.,
  – stosowania innych niż typowe i właściwe dla Kompleksu materiałów budowlanych,
  – zabudowy korytarzy, zmian aranżacyjnych w Lokalu,
  – zmian w układzie komunikacyjnym Kompleksu.
 15. Po zakończeniu prac Najemca zobowiązany jest do przekazania Zarządcy dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz protokoły odbiorów częściowych i końcowych.
 16. Wszystkie prace wykonywane na zlecenie Najemcy przez osoby trzecie muszą być właściwie zabezpieczone, a po ich zakończeniu powierzchnia, na której były wykonywane musi być sprzątnięta. Za wszelkie nieprawidłowości związane z wykonaniem tych prac odpowiedzialność ponosi Najemca.
 17. Wszelkie prace Najemcy związane z ingerencją w systemy i instalacje techniczne Kompleksu muszą być prowadzone pod nadzorem służb technicznych Kompleksu. Koszty nadzoru ponosi Najemca.
 18. Wszelkie prace nie będące pracami standardowymi wykonywanymi przez Najemcę lub na jego zlecenie wykonywane przez osoby trzecie muszą być zgłoszone na piśmie Zarządcy, a osoby wykonujące je muszą być poinstruowane przez Zarządcę co do sposobu ich wykonania.
 19. W przypadku niepoinformowania Zarządcy o wykonywanych przez Najemcę pracach Zarządca ma prawo usunąć wykonawców z terenu Kompleksu i nie dopuścić do kontunuowania prac do czasu dopełnienia wszelkich formalności przez Najemcę. Za wszelkie szkody wynikłe w związku z wykonywaniem niezgłoszonych prac odpowiedzialność ponosi Najemca.
 20. Szczegółowe postanowienia dotyczące prowadzenia prac remontowych, budowlanych określa Podręcznik Najemcy.
 21. Na terenie Kompleksu nie można instalować ani zawieszać na sufitach żadnych obiektów bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
 22. Najemca ma obowiązek uzyskać zgodę Wynajmującego, której Wynajmujący udzieli wedle uznania, przed zawieszeniem jakichkolwiek firan, zasłon, rolet bądź przed podjęciem jakichkolwiek czynności dotyczących okien.

VIII. Postanowienia dodatkowe

 1. Wszelkie spory wynikające z Zamówienia lub z nim związane będą rozstrzygane
  w drodze negocjacji, a w ostateczności zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Fabryki Norblina 
 2. Informacje dotyczące Oferty i Zamówienia są poufne i przeznaczone wyłącznie dla Stron w celu realizacji Kampanii reklamowej
 3. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy przypadków, gdy ujawnienie informacji poufnej jest wymagane na podstawie i zgodnie z mającymi zastosowanie bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, na żądanie uprawnionego do tego organu administracji państwowej lub sądu.