Skip to content

Regulamin parkingu

1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania z parkingu znajdującego się w kompleksie Fabryka Norblina położonym w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53 („Parking”), którego właścicielem jest ARTN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („ARTN”).
  2. Teren Parkingu stanowi integralną część kompleksu Fabryka Norblina znajdującego się w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53 („Obiekt”).
  3. Parkingiem zarządza firma NET PARKING I Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyrzecze 1J/1, działająca poprzez Biuro Obsługi Parkingu, zwana w dalszej części „Zarządcą Parkingu”.
  4. Poprzez wjazd na teren Parkingu, osoba wjeżdżająca pojazdem samochodowym, zwana dalej „Użytkownikiem Parkingu”, zawiera z Zarządcą Parkingu (w przypadku Użytkowników Parkingu, którzy nie zawarli umowy najmu miejsc parkingowych z ARTN oraz Użytkowników Parkingu, którzy nie zawarli umowy najmu miejsc parkingowych z Zarządcą Parkingu) umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu oraz uiszczenia opłaty parkingowej zgodnej z Cennikiem. Potwierdzeniem zawarcia umowy najmu niestrzeżonego miejsca parkingowego jest numer rejestracyjny pojazdu odczytany przez system parkingowy przy wjeździe na Parking lub bilet parkingowy wydawany przez Zarządcę Parkingu przy wjeździe na Parking, na którym uwidoczniona jest godzina wjazdu. Umowa najmu miejsca parkingowego (zawarta z Zarządcą Parkingu) ulega zakończeniu z chwilą wyjazdu Użytkownika Parkingu z terenu Parkingu.
  5. Za Użytkowników Parkingu uznaje się także osoby, które korzystają z miejsc parkingowych na podstawie umów najmu miejsc parkingowych zawieranych z ARTN lub abonamentowych umów miejsc parkingowych zawieranych z Zarządcą Parkingu. W przypadku Użytkowników Parkingu, którzy zawarli umowy najmu miejsc parkingowych lub abonamentowe umowy najmu miejsc parkingowych, podstawą wjazdu na teren Parkingu jest karta abonamentowa wydawana przez Zarządcę Parkingu lub ARTN („Karta Abonamentowa”) bądź numer rejestracyjny pojazdu Użytkownika Parkingu wpisany do Bazy Systemu Parkingowego, a najem miejsca parkingowego kończy się wraz z upływem okresu, na jaki umowy te zostały zawarte.
  6. Po upływie okresu najmu miejsca parkingowego, Zarządca Parkingu jest uprawniony do usunięcia pojazdu na koszt Użytkownika Pojazdu. Do czasu usunięcia pojazdu, Zarządcy Parkingu przysługuje wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z miejsc parkingowych na Parkingu w wysokości 200% dziennej opłaty parkingowej przewidzianej w Cenniku za każdy dzień bezumownego korzystania z miejsc parkingowych na Parkingu.
  7. Każdy Użytkownik Parkingu poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień oraz zapłaty z tytułu najmu miejsca parkingowego zgodnie z obowiązującym Cennikiem Parkingu.
  8. W przypadku braku zaakceptowania zasad niniejszego Regulaminu i Cennika, Użytkownik Parkingu powinien niezwłocznie opuścić Parking, bez konieczności wnoszenia opłaty parkingowej w ciągu maksymalnie 15 minut licząc od wjazdu na Parking.
  9. Parking jest przeznaczony wyłącznie dla pojazdów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony. Na teren Parkingu, z wyjątkiem wyznaczonych obszarów parkingowych, nie wolno wprowadzać rowerów, motocykli ani podobnych pojazdów. Wyznaczony obszar parkingowy dla motocykli znajduje się bezpośrednio za Biurem Obsługi Parkingu na poziomie -1, gdzie parkowanie jest bezpłatne. Każdorazowe parkowanie motocykla poza tym obszarem spowoduje naliczenie opłaty za parkowanie zgodnie z Cennikiem.
  10. Parking jest niestrzeżony.
  11. Parking jest czynny 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Biuro Obsługi Parkingu znajdujące się na poziomie -1 Parkingu i jest czynne codziennie w godzinach 7.00-23.00.
  12. Każdy użytkownik parkingu ma prawo przed wjazdem na parking do skorzystania z dodatkowo płatnej usługi VALET, która jest zlokalizowana na poziomie -1 parkingu przed szlabanami systemu parkingowego umożliwiającego wjazd pojazdu do strefy płatnej parkingu.
  13. Poprzez wjazd w strefę VALET, użytkownik pojazdu zawiera dodatkowo odpłatną umowę najmu miejsca parkingowego z Zarządcą Parkingu, polegającą na odbiorze od użytkownika pojazdu ze strefy DROP ZONE, jego odprowadzeniu i zaparkowaniu na wyznaczone miejsce parkingowe przez Zarządcę Parkingu oraz przyprowadzeniu pojazdu do strefy PICK UP ZONE.
  14. Potwierdzeniem odbioru pojazdu od użytkownika będzie KOD odbioru pojazdu, wysłany poprzez Aplikację Obiektu na wskazany numer telefonu przez użytkownika pojazdu w chwili odbioru pojazdu przez Zarządcę Parkingu od użytkownika, a w przypadku braku zainstalowania Aplikacji Obiektu – bilet parkingowy usługi VALET, wydany przez Zarządcę Parkingu użytkownikowi pojazdu.
  15. Użytkownik pojazdu zobowiązuje się do wniesienia opłaty za korzystanie z dodatkowej usługi VALET zgodnie z obowiązującym Cennikiem Parkingu.
  16. Usługa VALET jest dostępna wyłącznie dla samochodów osobowych.

2. Opłaty parkingowe

  1. Korzystanie z Parkingu jest płatne.
  2. Wysokość opłaty parkingowej określa cennik, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu („Cennik”).
  3. Cennik i Regulamin udostępniane są do wglądu w Biurze Obsługi Parkingu oraz są wywieszone w widocznym miejscu przy wjeździe na Parking.
  4. Za przebywanie pojazdu na terenie Parkingu przez czas krótszy niż 15 minut nie pobiera się opłaty parkingowej.
  5. Opłata za parkowanie uiszczana jest w automatycznych kasach parkingowych, znajdujących się na terenie Obiektu, Pay Pass’em na wyjeździe z Parkingu lub poprzez Aplikację Obiektu zainstalowaną na urządzeniach mobilnych Użytkowników Parkingu.
  6. W przypadku awarii automatycznej kasy, Pay Pass’a na wyjeździe bądź Aplikacji Obiektu, opłaty parkingowe będą uiszczane w Biurze Obsługi Parkingu, a poza godzinami pracy Biura Obsługi Parkingu u ochrony Obiektu.
  7. W przypadku Użytkowników Parkingu, którzy zawarli z Zarządcą Parkingu abonamentowe umowy najmu miejsc parkingowych, wysokość opłaty parkingowej jest stawką ryczałtową, płatną miesięcznie. zgodnie z postanowieniami takich umów.  W przypadku Użytkowników Parkingu, którzy zawarli z ARTN umowy najmu miejsc parkingowych, wysokość opłaty parkingowej jest stawką ryczałtową, płatną zgodnie z postanowieniami takich umów.
  8. Za wydanie Karty Abonamentowej pobierana jest opłata w wysokości 50,00 PLN netto, która zwracana jest Użytkownikowi Parkingu przy zwrocie Karty Abonamentowej po zakończeniu okresu abonamentowego.
  9. Wysokość opłaty za parkowanie jest naliczana zgodnie z Cennikiem, proporcjonalnie do czasu liczonego od wjazdu na teren Parkingu do momentu uiszczenia opłaty parkingowej bezpośrednio przed wyjazdem z terenu Parkingu. Czas na opuszczenie terenu Parkingu po uiszczeniu opłaty parkingowej wynosi 15 minut. Po upływie czasu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Użytkownik Parkingu będzie zobowiązany przed wyjazdem z Parkingu uiścić w automatycznej kasie Parkingu, Pay Pass’em na wyjeździe lub w Aplikacji Obiektu, dodatkową opłatę parkingową w wysokości odpowiadającej dodatkowemu okresowi czasu, który upłynął od uiszczenia opłaty parkingowej.
  10. Użytkownik Parkingu może wyjechać swoim pojazdem z Parkingu, po dokonaniu prawidłowej opłaty parkingowej za parkowanie uiszczonej w jednej z kas automatycznych, Pay Pass’em przy wyjeździe lub w Aplikacji Obiektu.
  11. W przypadku utraty przez Użytkownika Parkingu biletu parkingowego z jakiejkolwiek przyczyny, pobierana jest opłata parkingowa w wysokości obliczonej za cały okres postoju, powiększonej dodatkowo o opłatę w wysokości 100,00 PLN. W przypadku utraty Karty Abonamentowej opłata za wydanie duplikatu Karty Abonamentowej (po wcześniejszym potwierdzeniu uprawnień do korzystania z Karty Abonamentowej) wynosi 50,00 PLN netto. W przypadku stwierdzenia braku uprawnień do korzystania z Karty Abonamentowej pobierana jest opłata parkingowa w wysokości obliczonej za cały okres postoju, powiększonej dodatkowo o opłatę w wysokości 100,00 PLN netto.
  12. W przypadku utraty biletu parkingowego albo Karty Abonamentowej, Użytkownik Parkingu przy wyjeździe z Parkingu zobowiązany jest wykazać przed pracownikami Zarządcy lub ARTN w sposób wiarygodny uprawnienia do korzystania z kierowanego pojazdu, np. poprzez okazanie pracownikom Zarządcy lub ARTN prawa jazdy Użytkownika Parkingu i dowodu rejestracyjnego pojazdu.

3. Warunki użytkownia parkingu

  1. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym.
  2. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do respektowania niniejszego Regulaminu i instrukcji pracowników Zarządcy oraz ARTN oraz umieszczonych na Parkingu drogowych znaków pionowych i poziomych.
  3. Kontrolę w zakresie zgodności parkowania pojazdów z niniejszym Regulaminem prowadzą służby kontrolne Zarządcy Parkingu.
  4. Użytkownicy Parkingu zobowiązani są do parkowania pojazdów wyłącznie na wyznaczonych miejscach postojowych, zgodnie z oznakowaniem pionowym i poziomym.
  5. Zabrania się:
   1. parkowania przez osoby nieposiadające stosownych uprawnień i zezwoleń na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;
   2. parkowania na miejscach zarezerwowanych i oznaczonych szyldami firmowymi;
   3. zajmowania więcej niż jednego miejsca parkingowego przez jeden pojazd;
   4. parkowania poza wyznaczonymi miejscami parkingowymi;
   5. parkowania w sposób utrudniający ruch na Parkingu i stwarzający zagrożenie dla innych Użytkowników Parkingu;
   6. parkowania na chodnikach, przejściach, na podjazdach do ramp magazynowych, na podjazdach i we wjazdach na parking oraz na drodze przeciwpożarowej;
   7. parkowania na miejscach dla samochodów elektrycznych w innym celu niż ładowanie pojazdu
   8. przykrywania pojazdów pokrowcami;
   9. pozostawiania biletów parkingowych albo Kart Abonamentowych w pojazdach;
   10. wjazdu na teren Parkingu samochodów z przyczepami.
  6. W przypadku parkowania przez Użytkownika Parkingu w miejscach do tego nieprzeznaczonych, a w szczególności na drogach pożarowych, ciągach komunikacyjnych, chodnikach oraz w przypadku blokowania innych prawidłowo zaparkowanych pojazdów lub naruszenia warunków Regulaminu, Zarządca Parkingu jest uprawniony do żądania niezwłocznego opuszczenia terenu Parkingu, przestawienia pojazdu na koszt Użytkownika Parkingu lub do wezwania Straży Miejskiej lub Policji celem odholowania pojazdu poza teren Parkingu. Użytkownik upoważnia Zarządcę Parkingu do przestawienia lub odholowania pojazdu oraz wyraża zgodę na poniesienie ewentualnych kosztów z tym związanych. Powyższe dotyczy również parkowania na oznaczonych miejscach parkingowych przeznaczonych do ładowania samochodów elektrycznych poza czasem korzystania ze stacji ładowania.
  7. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do:
   1. wyłączenia zapłonu, świateł, radia, zamknięcia drzwi i okien pojazdu przed opuszczeniem pojazdu;
   2. wjeżdżania na teren Parkingu, pobierając bilet parkingowy w przypadku nie odczytania przez system parkingowy tablicy rejestracyjnej pojazdu lub korzystając z Karty Abonamentowej;
   3. uiszczenia opłaty parkingowej przed powrotem do pojazdu i opuszczeniem terenu Parkingu,
   4. opuszczenia Parkingu w ciągu 15 minut od momentu uiszczenia opłaty parkingowej, pod rygorem konieczności zapłaty za kolejny okres korzystania z Parkingu;
   5. informowania Zarządcy Parkingu o dostrzeżonych uszkodzeniach bądź kradzieży pojazdów, ich wyposażenia lub przedmiotów znajdujących się w samochodach przed opuszczeniem Parkingu;
   6. w przypadku wystąpienia szkody w mieniu ARTN lub  Zarządcy Parkingu do okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej;
   7. w przypadku wystąpienia pożaru i/lub alarmu pożarowego pozostawienia samochodu na terenie Parkingu i udania się do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego zgodnie z oznakowaniem.
  8. Zarządca Parkingu ma prawo:
   1. egzekwować przestrzeganie przez Użytkowników Parkingu obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu;
   2. wydawać Użytkownikom Parkingu instrukcje dotyczące parkowania na terenie Parkingu, zgodnie z niniejszym Regulaminem;
   3. odmówić wpuszczenia na teren Parkingu pojazdów, z których wycieka paliwo lub inne płyny niebezpieczne dla środowiska, a także pojazdów, których wysokość do szczytu anteny przekracza 2 (dwa) metry;
   4. uzależnić wpuszczenie na teren Parkingu pojazdów niesprawnych i/lub z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi, od sporządzenia i podpisania przez Użytkownika Parkingu protokołu dokumentującego stan pojazdu;
   5. w przypadku szkody zażądać od Użytkownika Parkingu okazania dokumentu tożsamości oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej;
   6. obciążać Użytkowników Parkingu opłatami parkingowymi w wysokości określonej w Cenniku.
  9. W przypadku korzystania przez Użytkownika Parkingu z Parkingu w sposób niezgodny z Regulaminem, Użytkownik Parkingu zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 250,00 PLN, natomiast w przypadku wyjazdu bez uiszczenia opłaty parkingowej oraz w przypadku sforsowania barier – szlabanów, Użytkownik Parkingu zobowiązany będzie do uiszczenia opłaty dodatkowej w wysokości 500 PLN oraz do pokrycia wszelkich kosztów związanych z naprawą wyrządzonej szkody.
  10. Zarządca Parkingu jest upoważniony do żądania natychmiastowego opuszczenia terenu Parkingu przez Użytkowników Parkingu stwarzających zagrożenie na Parkingu.
  11. Wjeżdżając na teren Parkingu Użytkownik Parkingu jest zobowiązany do:
   1. zatrzymania się przed zaporą przy dystrybutorze / czytniku kart i biletów,
   2. uruchomienia zapory poprzez pobranie biletu w przypadku nie odczytania przez system parkingowy numeru rejestracyjnego Pojazdu / wczytanie karty.
   3. zapora może się otworzyć automatycznie po zidentyfikowaniu numeru rejestracyjnego pojazdu.
  12. Zapora przy wjeździe na Parking zamyka się natychmiast po każdym przejeżdżającym pojeździe, jednoczesny przejazd dwóch pojazdów grozi uszkodzeniem samochodu i wyposażenia Parkingu oraz jest bezwzględnie zakazany.
  13. Przed wyjazdem z Parkingu Użytkownik Parkingu jest zobowiązany do:
   1. uiszczenia opłaty parkingowej zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i Cennika Parkingu,
   2. zatrzymania się przed zaporą przy czytniku kart, biletów i wsunąć lub przyłożyć bilet parkingowy lub Kartę Abonamentową do czytnika (zapora może się otworzyć automatycznie po zidentyfikowaniu numeru rejestracyjnego pojazdu użytkownika).
  14. W przypadku naruszenia przez Użytkownika Parkingu któregokolwiek z warunków użytkowania parkingu opisanych powyżej, ArtN i Zarządca Parkingu są uprawnieni do wpisania Użytkownika Parkingu na tzw.: „Czarną Listę Klientów” i wprowadzenia zakazu wjazdu dla danego Użytkownika Parkingu na teren Parkingu.

4. Odpowiedzialność ArtN i Zarządcy parkingu

 1. Zarządca Parkingu ponosi odpowiedzialność za pojazdy wjeżdżające na teren Parkingu jedynie w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
 2. Zarządca Parkingu odpowiada za szkody wyrządzone przez jego pracowników z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Użytkownik Parkingu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody, za którą odpowiedzialność ponosi ARTN lub Zarządca Parkingu nie później niż przed wyjazdem z Parkingu.
 4. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas korzystania z Parkingu Użytkownik Parkingu jest zobowiązany natychmiast zgłaszać w Biurze Obsługi Parkingu.
 5. ARTN oraz Zarządca Parkingu nie odpowiadają za szkody spowodowane przez innych Użytkowników Parkingu, bądź osoby trzecie.
 6. ARTN odpowiedzialny jest w szczególności za:
  1. zainstalowanie i utrzymanie znaków drogowych i innych oznakowania kierunkowego na terenie Parkingu w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa;
  2. organizację ruchu na terenie Parkingu;
 7. Zarządca Parkingu odpowiedzialny jest w szczególności za:
  1. umieszczenie w widocznym miejscu Cennika i Regulaminu;
  2. prawidłowy odczyt tablic rejestracyjnych lub i wydawanie i odbiór biletów parkingowych i Kart Abonamentowych;
  3. pobieranie opłat parkingowych i wystawianie, na żądanie Użytkownika Parkingu, faktur VAT;
  4. zaopatrzenie swoich pracowników w widoczne identyfikatory z imieniem pracownika i nazwą Zarządcy Parkingu.
 8. ARTN i Zarządca Parkingu nie ponoszą odpowiedzialności:
  1. za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie Parkingu pojazdów oraz/lub ich wyposażenia;
  2. za mienie pozostawione w pojazdach znajdujących się na terenie Parkingu;
  3. za szkody spowodowane przez kierowców innych pojazdów lub osoby trzecie;
  4. za kradzież samochodów, ich wyposażenia lub zawartości;
  5. za działania siły wyższej, takich jak pożar, powódź, strajki, rozruchy, zamachy terrorystyczne itp.;
  6. za uszkodzenia pojazdów powstałe przed wjechaniem na teren Parkingu.
 9. Reklamacje dotyczące świadczonych usług w zakresie niniejszego Regulaminu, należy składać w formie pisemnej na adres Zarządcy Parkingu: NET PARKING I Sp. z o.o., ul. Przyrzecze 1J/1, 03-107 Warszawa.

5. Odpowiedzialność użytkowników parkingu

 1. Użytkownicy Parkingu ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie szkody spowodowane przez nich lub osoby im towarzyszące, ich pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego innym Użytkownikom Parkingu lub osobom trzecim na terenie Parkingu.
 2. Użytkownicy Parkingu ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone ARTN i Zarządcy Parkingu, w tym zniszczenie Parkingu.
 3. Użytkownik Parkingu ponosi odpowiedzialność za zanieczyszczenie Parkingu. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Biuro Obsługi Parkingu o zanieczyszczeniu Parkingu, o którym mowa powyżej nie później niż przed wyjazdem z Parkingu.

6. Przepisy bezpieczeństwa

 1. Na całym terenie parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości maksymalnej do10 km/h.
 2. Użytkownik Parkingu zobowiązany jest do przestrzegania wykonywania poleceń obsługi Parkingu oraz innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie, tj. Policji.
 3. Na terenie Parkingu zabronione jest:
  1. palenie i używanie otwartego ognia,
  2. tankowanie pozostawienie samochodu z pracującym silnikiem,
  3. parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa,
  4. przebywanie osób nieupoważnionych,
  5. przebywanie w czasie przekraczającym ten, który jest konieczny do odstawienia lub wyprowadzenia samochodu z parkingu,
  6. spożywanie alkoholu,
  7. zachowanie lub działanie sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z Parkingu.
 4. Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu na teren Parkingu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz innych których posiadanie lub przechowywanie jest prawnie zabronione.
 5. Na miejscach parkingowych i drogach wewnętrznych zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, jak również zanieczyszczanie Parkingu.
 6. Na terenie Parkingu i dróg wewnętrznych obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności handlowej, reklamowej i promocyjnej bez pisemnej zgody ARTN lub Zarządcy Parkingu.
 7. Na terenie Parkingu i dróg wewnętrznych obowiązuje bezwzględny zakaz organizowania zgromadzeń, wieców, imprez, zawodów sportowych bez pisemnej zgody ARTN lub Zarządcy Parkingu.

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01/11/2023 r.
 2. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Podstawę prawną Regulaminu stanowi ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz Kodeks cywilny.

8. Cennik parkingu

 1. Pierwsza godzina parkowania – 10 PLN
 2. Pierwsza godzina parkowania przy płatności w aplikacji Fabryki Norblina – 5 PLN
 3. Druga godzina parkowania – 10 PLN
 4. Druga godzina parkowania przy płatności w aplikacji Fabryki Norblina – 5 PLN
 5. Kolejna godzina parkowania – 10 PLN
 6. Opłata za zgubiony bilet parkingowy – 100 PLN