Skip to content

Regulamin zwiedzania Muzeum Fabryki Norblina

(Dalej: “Regulamin)

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zwiedzania oraz zawierania umów, w tym umów na odległość, o świadczenie przez Muzeum Fabryki Norblina (dalej: „Muzeum”) usług zwiedzania ekspozycji Muzeum, w tym wystawy stałej oraz wystaw czasowych organizowanych w Muzeum, które mieści się w Warszawie, przy ulicy Żelaznej 51/53. 
 2. Muzeum Fabryki Norblina zostało wpisane do wykazu muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie art. 5b ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (dalej: „ustawa”). Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje nadzór nad Muzeum na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy. 
 3. Zakup biletu wstępu do Muzeum lub na wydarzenie programowe stanowi akceptację niniejszego regulaminu. 
 4. Każda osoba zwiedzająca Muzeum zobowiązana jest do przestrzegania niniejszego regulaminu. 
 5. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum: https://fabrykanorblina.pl/muzeum-fabryki-norblina, w kasie muzeum. 
 6. Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

§ 2
Zwiedzanie Muzeum

 1. Muzeum jest otwarte dla zwiedzających od wtorku do niedzieli w godzinach 11:00 – 19:00 z wyjątkiem dni technicznych, które może wyznaczyć Dyrektor Muzeum.
 2. Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających w dni ustawowo wolne od pracy oraz w inne dni, które wyznaczy Dyrektor Muzeum. Informacja o zamknięciu Muzeum dla zwiedzających w danym dniu będzie dostępna na stronie internetowej Muzeum, najpóźniej na 24 godziny przed planowanym zamknięciem.
 3. Muzeum może organizować wydarzenia programowe, które mogą czasowo ograniczać dostęp do części ekspozycji Muzeum. 
 4. Liczba zwiedzających Muzeum jest ograniczona w uwagi na przepisy bezpieczeństwa. W sytuacji, gdy liczba zwiedzających przekroczy limit bezpieczeństwa wejście do Muzeum lub poszczególnych części jego ekspozycji może zostać czasowo wstrzymane. 
 5. Limity bezpieczeństwa, o których mowa w ust. 5 powyżej, mogą zostać zmienione z uwagi na przepisy powszechnie obowiązujące, w tym związane z czasowymi ograniczeniami dostępności muzeów dla zwiedzających. 
 6. Czas niezbędny na zawiedzenie Muzeum wynosi 4 godziny, przy czym zakłada on zapoznanie się z dwoma z czterech dostępnych ścieżek zwiedzania wystawy stałej Muzeum. Z uwagi na powyższe rekomendowanym jest wejście do Muzeum na 4 godziny przed jego zamknięciem dla zwiedzających. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zwiedzenia całości Muzeum z uwagi na zbyt późne wejście przez zwiedzającego na ekspozycję Muzeum. 
 7. Wystawa stała Muzeum jest dostępna dla zwiedzających bez ograniczeń wiekowych. W wypadku wprowadzenia ograniczenia wiekowego na wystawach czasowych lub podczas wydarzeń programowych organizowanych w Muzeum informacja taka będzie dostępna dla zwiedzających na stronie internetowej Muzeum 
 8. Zwiedzanie ekspozycji przez małoletnich poniżej 13 roku życia jest możliwe wyłącznie pod opieką osoby sprawującej władzę rodzicielską, opiekuna prawnego lub innej osoby pełnoletniej sprawującej opiekę nad małoletnim. 
 9. Zwiedzanie wystawy stałej oraz wystaw czasowych Muzeum możliwe jest indywidualnie oraz grupowo, w tym także z przewodnikiem muzealnym, przy czym indywidualne zwiedzanie bez przewodnika muzealnego rekomendowane jest z wykorzystaniem aplikacji Fabryka Norblina lub druków ulotnych dostępnych do zakupu w kasie Muzeum.

§ 3
Zwiedzanie Muzeum

 1. Wejście do Muzeum w celu zwiedzenia wystawy stałej lub wystaw czasowych jest odpłatne.
 2. Muzeum może organizować odpłatne i nieodpłatne wydarzenia programowe.
 3. Cennik biletów wstępu do Muzeum oraz biletów na wydarzenia programowe odpłatne organizowane przez Muzeum, cennik biletów uprawniających do zwiedzania Muzeum z przewodnikiem znajduje się na stronie Muzeum https://fabrykanorblina.pl/muzeum-fabryki-norblina/, w punkcie informacyjnym „Bilety i Info” w kasie biletowej Muzeum, w aplikacji Fabryka Norblina oraz u informatorów. 
 4. Rodzaje biletów oraz warunki, jakie należy spełnić przy zakupie biletu innego rodzaju, niż bilet normalny dostępne są na stronie https://fabrykanorblina.pl/muzeum-fabryki-norblina/, w aplikacji Fabryki Norblina, w kasie Muzeum. 
 5. Zwiedzanie Muzeum przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów jest nieodpłatne.
 6. Zwiedzanie Muzeum z przednikiem muzealnym jest możliwe pod warunkiem dostępności przewodnika w chwili zakupu biletów. Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem możliwe jest indywidualnie i grupowo – grupy do 15 osób.
 7. W wypadku chęci otrzymania biletu bezpłatnego każda osoba zobowiązana jest udostępnić do wglądu dokument, który jest podstawą do nabycia otrzymania biletu bezpłatnego. 
 8. Zwiedzanie Muzeum oraz udział w wydarzeniu programowym odbywają się w dniu wskazanym na bilecie wstępu. Niewykorzystany przez zwiedzającego bilet nie uprawnia go do zwiedzania Muzeum na jego podstawie w innym dniu. Niewykorzystany przez zwiedzającego bilet na wydarzenie programowe nie uprawnia go do wzięcia udziału w innym wydarzeniu programowym lub w tym samym wydarzeniu programowym odbywającym się w innym dniu.
 9. Bilety wstępu na eskpozycję Muzeum lub na wydarzenie programowe można nabyć w kasie Muzeum oraz za pośrednictwem elektronicznego systemu sprzedaży biletów on-line w aplikacji Fabryka Norblina. System sprzedaży biletów on-line dostępny jest w aplikacji Fabryka Norblina.
 10. Kasy Muzeum czynne są jest w godzinach pracy ekspozycji. 
 11. Kasy Muzeum przyjmują płatności w gotówce w złotych polskich. Ponadto w kasach akceptowane są transakcje bezgotówkowe przy użyciu kart płatniczych oraz innych form płatności zbliżeniowych, w tym przy użyciu kodu BLIK. 
 12. Zwiedzający mają obowiązek okazać zakupiony bilet wstępu na żądanie pracowników Muzeum oraz pracowników administracyjnych Fabryki Norblina. 
 13. Bilety wstępu zakupione poprzez system on-line można wydrukować lub zapisać na urządzeniu mobilnym umożliwiającym wyświetlenie pliku w celu jego okazania przy kontroli biletów przez pracowników Muzeum.
 14. W kasie Muzeum można otrzymać fakturę pod warunkiem zgłoszenia takiej potrzeby przez dokonaniem transakcji zakupu biletu.

§ 4
Rezerwacja i zwroty biletów wstępu 

 1. Na stronie internetowej i w aplikacji Fabryka Norblina dostępny jest dla zwiedzających system rezerwacji biletów wstępu do Muzeum oraz na wydarzenia programowe. 
 2. Zwiedzający może dokonać rezerwacji niezależnie od sposobu zwiedzania Muzeum (indywidualnie, grupowo).
 3. Zarezerwowane bilety należy opłacić bezpośrednio przy zakupie biletu.
 4. Zwrotu niewykorzystanych i nieuszkodzonych biletów wstępu do Muzeum lub na wydarzenie programowe można dokonać jedynie w terminie 24 godzin przed dniem zwiedzania lub odbywaniem się wydarzenia programowego i po uprzednim zgłoszeniu do administratora Muzeum, adres e-mail do kontaktu: poznajmuzeum@fabrykanorblina.pl. W wypadku biletów zakupionych poprzez aplikację Fabryka Norblina, po pozytywnym rozpatrzeniu przez operatora Muzeum Fabryki Norblina zwrot środków dokonywany jest na rachunek bankowy, z którego zrealizowana została płatność za zwracane bilety. Za bilety zakupione w kasie zwrot środków dokonywany jest gotówką lub na kartę płatniczą, z której uiszczono opłatę za bilety, w kasie Muzeum. 

§ 5
Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem 

 1. Zwiedzanie indywidualne lub grupowe może odbywać się z przewodnikiem muzealnym pod warunkiem, że w dniu zwiedzania dostępny jest przewodnik współpracujący z Muzeum. Zwiedzanie z przewodnikiem dotyczy wyłącznie Ścieżki Łączonej.
 2. Zwiedzanie Muzeum z przewodnikiem innym niż przewodnik współpracujący z Muzeum jest niemożliwe. 
 3. Zwiedzanie wystawy stałej Muzeum z przewodnikiem muzealnym może odbywać się w języku polskim.  

§ 6
Reklamacje 

 1. Zwiedzającym przysługuje prawo do złożenia reklamacji dotyczących usług związanych ze zwiedzaniem Muzeum.
 2. Reklamację można złożyć osobiście w kasie biletowej Muzeum lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: poznajmuzeum@fabrykanorblina.pl. 
 3. Muzeum przysługuje prawo do zwrócenia się do zwiedzającego składającego reklamację o pozyskanie informacji dotyczących składanej reklamacji.
 4. Do rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest podanie danych kontaktowych zwiedzającego w postaci imienia, nazwiska i adresu e-mail lub adresu korespondencyjnego umożliwiające przekazanie informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 5. Muzeum zastrzega sobie prawo do rozpatrywanie jedynie tych reklamacji, które nie są anonimowe.
 6. Muzeum rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia przekazania jej Muzeum, chyba, że dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe z uwagi na złożoność reklamacji i konieczność ustalenia przez Muzeum okoliczności faktycznych. W takim wypadku Muzeum ma praw do przedłużenia okresu rozpatrywania reklamacji o kolejne 14 dni. 
 7. W wypadku powstania sporu sądowego dotyczącego świadczonych przez Muzeum usług zwiedzania Muzeum rozpoznawać je będzie sąd właściwy z uwagi na siedzibę Muzeum. 

§ 7
Ogólne zasady przebywania na terenie Muzeum

 1. Zwiedzający przebywający na terenie Muzeum mają obowiązek stosowania się do poleceń służb budynkowych, w tym w szczególności pracowników Muzeum i pracowników ochrony. 
 2. Teren Muzeum jest objęty monitoringiem wizyjnym, zaś ekspozycja Muzeum jest stale dozorowana. 
 3. Na terenie Muzeum zabrania się przebywania osobom:
  1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub innych substancji ograniczających lub wyłączających świadome działanie, jeżeli ich zachowanie zagraża zdrowiu lub życiu innych osób, zakłóca funkcjonowanie Muzeum lub utrudnia korzystanie z przestrzeni Muzeum innym osobom, 
  2. posiadającym przedmioty niebezpieczne, tj. mogące zagrozić zdrowiu i życiu osób znajdujących się na terenie Muzeum lub też mieniu,
  3. które swoim lekkomyślnym lub nieodpowiedzialnym zachowaniem zagrażają bezpieczeństwu zbiorów Muzeum,
  4. których zachowanie narusza zasady współżycia społecznego, dobre obyczaje lub zakłóca spokój innych zwiedzających albo utrudnia im zwiedzanie, 
  5. nieprzestrzegającym niniejszego regulaminu lub Regulaminu Kompleksu Fabryka Norblina.
 4. Pracownicy Muzeum oraz pracownicy ochrony mają prawo nie wpuścić osoby, o której mowa w ust. 3 powyżej na teren Muzeum lub zwrócić się do takiej osoby o opuszczenie Muzeum. W takim wypadku osobie wyproszonej z Muzeum nie przysługują w stosunku do Muzeum żadne roszczenia, w tym o zwrot środków za bilet wstępu.  
 5. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów alkoholowych, z wyjątkiem miejsc do tego wyraźnie przeznaczonych. 
 6. Na teren Muzeum zabrania się:
  1. wnoszenia napojów alkoholowych, środków odurzających, psychotropowych lub innych substancji ograniczających lub wyłączających świadome działanie,
  2. wnoszenia broni, materiałów wybuchowych, łatwopalnych i innych materiałów niebezpiecznych jak również środków przymusu bezpośredniego, przy czym zakaz ten nie dotyczy osób, które są uprawnione do posiadania powyższych na podstawie odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
  3. poruszania się po przestrzeni wyłączonej ze zwiedzania,
  4. biegania, wchodzenia na elementy stanowiące część ekspozycji lub na elementy konstrukcyjne wystawy stałej lub wystaw czasowych, 
  5. poruszania się na rowerach, deskorolkach, rolkach, hulajnogach, hulajnogach elektrycznych oraz innych podobnych,
  6. zakłócania spokoju i utrudniania zwiedzania innym zwiedzającym Muzeum oraz pracownikom Muzeum,
  7. śmiecenia,
  8. rzucania przedmiotami oraz wszelkich zachowań powszechnie uznanych za wulgarne, agresywne, 
  9. przenoszenia elementów poza jego teren oraz niszczenia elementów wyposażenia Muzeum,
  10. dokonywania nagrań oprowadzań przewodnickich.
 7. W trakcie poruszania się po Muzeum należy szczególnie uważać na wystające fragmenty wystawy, zakończone ostrymi krawędziami, wykonanymi ze szkła lub stanowiącymi niebezpieczeństwo przygniecenia, zmiażdżenia, skaleczenia czynnego uszczerbku na zdrowiu.
 8. Zwiedzającym zabrania się dotykania eksponatów i ekspozycji, z wyjątkiem elementów ekspozycji wyraźnie do tego przeznaczonych. Ponadto zwiedzającym zabrania się podejmowania działań mogących doprowadzić bezpośrednio lub pośrednio do uszkodzenia, zniszczenia ekspozycji Muzeum, jej elementów lub elementów wyposażenia Muzeum.
 9. Na terenie Muzeum zabrania się prowadzenia działalności handlowej, promocyjnej, reklamowej oraz każdej innej działalności nie związanej ze zwiedzaniem Muzeum z wyjątkiem punktów do tego wyraźnie przeznaczonych. 
 10. Na terenie Muzeum obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych, z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych.
 11. Zwiedzający mogą skorzystać z odpłatnej szatni znajdującej się na parterze w budynku Galwan, należącym do kompleksu Fabryka Norblina. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez zwiedzających w szatni. Szatnia czynna jest w poniżej wymienionych dniach i godzinach :
  1. poniedziałek – czwartek 16:00 – 24:00

  2. piątek – sobota 9:00 – 02:00

  3. niedziela 9:00-24:00.

§ 9
Bezpieczeństwo w Muzeum

 1. Teren Muzeum jest objęty systemem monitoringu audiowizualnego (CCTV), ponadto na terenie Muzeum wykonywane są usługi ochrony fizycznej przez upoważnionych do tego pracowników ochrony fizycznej. Usługi te świadczone są zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.   
 2. Osoby przebywające na terenie Muzeum mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników ochrony fizycznej i współpracować z nimi w wypadku podejmowania przez nich działań wynikających ze świadczenia usług ochrony fizycznej.  
 3. Pracownicy ochrony fizycznej mają prawo do podejmowania działań mających na celu zapewnienie przestrzegania ogólnych zasad przebywania na terenie Muzeum, w tym do sprawdzania czy przebywające na terenie Muzeum stosują się do niniejszego regulaminu. 
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług w sytuacji wystąpienia zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających. W takim wypadku zwiedzającym nie przysługuje prawo do zwrotu kosztów biletu. 
 5. Osoby przebywające na terenie Muzeum mają obowiązek stosować się do ogłoszeń oraz komunikatów dotyczących bezpieczeństwa, w tym komunikatów dotyczących ewakuacji.
 6. Na terenie Muzeum znajdują się oznaczone ___ wyjścia ewakuacyjne oraz oznaczone drogi ewakuacyjne. W wypadku komunikatu o ewakuacji osoby znajdujące się na terenie Muzeum są zobowiązane do natychmiastowego opuszczenia Muzeum najbliższym wyjściem ewakuacyjnym oraz do wykonywania poleceń pracowników ochrony fizycznej, pracowników Muzeum lub pracowników Muzeum.
 7. W przypadku wystąpienia zdarzeń niepożądanych osoby przebywające na terenie Muzeum mają obowiązek powiadomienia o nich pracowników ochrony fizycznej, pracowników Muzeum lub pracowników Muzeum.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego ogłoszenia przez Dyrektora Muzeum. 
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają zachowania formy pisemnej oraz ich udostępnienia na stronie internetowej Muzeum https://fabrykanorblina.pl/muzeum-fabryki-norblina/, w kasie Muzeum.
 3. Regulamin Zwiedzania Muzeum Fabryki Norblina jest integralną częścią Regulaminu Kompleksu Fabryki Norblina.