Skip to content

I. Cel regulaminu, postanowienia ogólne

 1. Celem wprowadzenia Regulaminu jest:
  • zapewnienie prawidłowego korzystania z wszystkich urządzeń technicznych oraz infrastruktury zespołu budynków biurowo-handlowo-usługowych pod nazwą Fabryka Norblina (zwanego dalej „Kompleksem”), a także ochrona oraz zapobieganie niszczeniu Kompleksu,
  • uregulowanie zasad i sposobu postępowania użytkowników Kompleksu,
  • określenie zasad ruchu osobowego i materiałowego oraz jego kontroli, zachowania warunków bezpieczeństwa ogólnego Kompleksu i osób w nim przebywających oraz ochrony mienia,
  • określenie praw i obowiązków użytkowników Kompleksu.
 2. Administrację Kompleksu i nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje zarządca wykonujący swoje obowiązki z ramienia właściciela Kompleksu (zwany dalej „Zarządcą”). Tym samym Zarządca jest przedstawicielem ARTN Sp. z o.o. („Właściciel”) w kontaktach dotyczących powierzchni używanych w Kompleksie.
 3. Na terenie Kompleksu Zarządca wykonuje swoje funkcje m.in. poprzez następujące służby:
  • techniczną,
  • administracyjną,
  • ochrony,
  • informacji (recepcja główna, punkty informacyjne),
  • utrzymania czystości,
  • ratownictwa medycznego.

II. Obowiązki zarządcy kompleksu

Do obowiązków Zarządcy Kompleksu należy: 

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych i instalacji w Kompleksie, z wyłączeniem instalacji i urządzeń technicznych należących wyłącznie do najemców Kompleksu.
 2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Kompleksu.
 3. Zapewnienie obsługi recepcji Kompleksu.
 4. Zapewnienie usługi ochrony fizycznej części wspólnych Kompleksu.
 5. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnodostępnych i wokół Kompleksu.

III. Korzystanie i eksploatacja kompleksu

 1. Na terenie Kompleksu zabrania się prowadzenia działalności sprzecznej z dobrymi obyczajami lub zagrażającej porządkowi publicznemu. Zabronione jest również prowadzenie manifestacji, zgromadzeń, publicznych przemówień i agitacji politycznej lub religijnej.

IV. Bezpieczeństwo

 1. Zabrania się składowania na terenie Kompleksu, zarówno w obrębie pomieszczeń jak i poza nimi, jakichkolwiek przedmiotów i substancji niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących itp. lub szkodzących zdrowiu. Jakiekolwiek tego typu przedmioty lub substancje mogą być składowane lub używane na terenie Kompleksu wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Właściciela. 
 2. Zabrania się wszelkiej ingerencji i nieuzasadnionego użycia urządzeń przeciwpożarowych.
 3. Zabrania się zasłaniania lub zaklejania elementów detekcji systemu sygnalizacji pożaru oraz tryskaczy.
 4. Wyjścia bezpieczeństwa i drogi ewakuacyjne powinny być zawsze drożne i właściwie oznakowane.
 5. Zabrania się podejmowania na terenie Kompleksu czynności mogących wywołać fałszywy alarm przeciwpożarowy. W przypadku, gdy na skutek zachowania danej osoby, zostanie wywołany fałszywy alarm przeciwpożarowy, wszelkimi kosztami włączając koszty ewentualnej interwencji Staży Pożarnej zostanie obciążona taka osoba

V. Zasady ruchu osobowego

 1. Osoby odwiedzające firmy działające w Kompleksie zobowiązane są do stosowania się do poleceń służb ochrony Kompleksu.
 2. W przypadku wnoszenia na teren Kompleksu przedmiotów budzących zastrzeżenia pracowników ochrony, osoba odwiedzająca zobowiązana jest za poświadczeniem, do pozostawienia tych przedmiotów w recepcji.
 3. Goście odwiedzający firmy w części biurowej Kompleksu, w tym dostający się do niego z poziomu parkingów podziemnych muszą zgłosić się do recepcji Kompleksu w celu dopełnienia formalności uprawniających do wejścia (okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem, rejestracji w księdze gości, otrzymania identyfikatora lub karty dostępowej). Zapraszający daną osobę do części biurowej Kompleksu ma możliwość pre-awizacji swojego gościa w aplikacji budynkowej wysyłając mu kod QR uprawniający do wejścia do Kompleksu bez konieczności rejestracji w recepcji budynku w części biurowej Kompleksu.
 4. Recepcja budynków części biurowej Kompleksu wydając identyfikator lub kartę dostępową nadaje uprawnienia jedynie do bramek znajdujących się na parterze w holu windowym. Najemca powierzchni w Kompleksie jest odpowiedzialny za wpuszczenie gościa do swojego lokalu.
 5. W przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie posiada dowodu tożsamości ze zdjęciem lub nie chce go okazać recepcja budynku kontaktuje się telefonicznie z zapraszającym najemcą powierzchni w Kompleksie, do którego przybył gość i potwierdza jego zgodę na wejście do lokalu zapraszającego najemcy powierzchni w Kompleksie.
 6. Osoba odwiedzająca, upoważniona do wejścia do części biurowej Kompleksu udaje się bezpośrednio do lokalu zapraszającego najemcy.
 7. Najemca zapraszający gościa ponosi odpowiedzialność za szkody jakie może spowodować jego gość na terenie Kompleksu. W stosunku do osób odwiedzających obowiązuje zakaz ich przebywania w innych częściach biurowych Kompleksu bez wiedzy i zgody najemcy zapraszającego daną osobę.
 8. Po zakończonej wizycie osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zgłoszenia swojego wyjścia recepcjonistce/recepcjoniście i zwrotu  identyfikatora lub karty. Najemca, który zaprosił daną osobę, zostanie obciążony kosztami kart lub identyfikatorów, które nie zostały zwrócone do recepcji budynku przez osoby odwiedzające danego najemcę.
 9. Recepcja, ochrona, Zarządca lub inna uprawniona do tego osoba może nie wpuścić gościa na teren Kompleksu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy budzi podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowuje się agresywnie, obscenicznie lub w każdej innej sytuacji budzącej uzasadnione wątpliwości.
 10. Osoba odwiedzająca najemcę może przebywać w części biurowej Kompleksu jedynie w godzinach pracy biura zapraszającego najemcy oraz w obecności zapraszającego najemcy.
 11. Poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy zapraszający najemca ma obowiązek osobiście odebrać gościa z recepcji jak również osobiście odprowadzić go do recepcji po zakończonej wizycie.
 12. W odniesieniu do przebywania na terenie Kompleksu zwierząt, stosuje się następujące zasady:
  • zwierzęta muszą być trzymane na smyczy nie dłuższej niż 1,5 metra, w transporterach lub na rękach; ograniczenie to nie dotyczy psów przewodników;
  • wprowadzanie zwierząt do poszczególnych lokali na terenie Kompleksu (w szczególności lokali oferujących żywność) może być ograniczone;
  • zwierzęta muszą być przez cały czas pod opieką właściciela, implikuje to zakaz pozostawiania zwierząt na terenie Kompleksu, w samochodach i przywiązywania ich do elementów wyposażenia Kompleksu, takich jak ławki, słupy oświetleniowe, itp. (nie dotyczy to miejsc dedykowanych takim celom);
  • właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie swoich zwierząt i sprzątanie po swoich zwierzętach;
  • właściciele muszą przez cały czas utrzymywać kontrolę nad swoimi zwierzętami i natychmiast usuwać groźne, agresywne lub szczekające zwierzęta;
  • zwierzęta muszą mieć aktualne szczepienia;
  • psy uznane za niebezpieczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne) muszą mieć nałożony kaganiec;
  • jeżeli w jakimkolwiek momencie Zarządca Kompleksu stwierdzi, że zachowanie zwierzęcia przeszkadza innym odwiedzającym Kompleksu, właściciel zostanie poproszony o usunięcie psa z terenu Kompleksu;
  • Zarządca Kompleksu zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia przebywania zwierząt na terenie Kompleksu.
 13. Na terenie Kompleksu obowiązuje całkowity zakaz wstępu akwizytorom i sprzedawcom obnośnym. Działanie zewnętrznych firm cateringowych na terenie Kompleksu wymaga zgody Zarządcy Kompleksu.
 14. Na terenie Kompleksu nie dopuszcza się oprowadzania zorganizowanych grup przez przewodników nie posiadających akredytacji Muzeum Fabryki Norblina.

VI. Ochrona kompleksu, funkcjonowanie recepcji, serwis sprzątajacy

 1. Ochrona Kompleksu jest zapewniona 24h / dobę przez 365 dni w roku. Pracownicy ochrony są nadzorowani przez dowódcę zmiany. Do podstawowych zadań ochrony należy m.in.:
  • wykonywanie procedur kontroli dostępu do Kompleksu (ruch osobowy i/lub samochodowy).
  • kontrola kamer zainstalowanych na terenie oraz wokół Kompleksu oraz na parkingach.
  • patrolowanie Powierzchni Wspólnych Kompleksu.
  • monitorowanie funkcjonowania urządzeń ogólnego użytku w Kompleksie.
 2. Usługi ochrony fizycznej i mienia w Kompleksie świadczą dedykowane firmy zatrudnione przez Właściciela.
 3. Każda osoba znajdująca się na terenie Kompleksu jest zobowiązana do stosowania się do poleceń pracowników ochrony.
 4. Pracownik ochrony ma prawo do wyprowadzenia z Kompleksu każdej osoby, zakłócającej porządek lub swoim zachowaniem utrudniającej pracę innym osobom.
 5. Pracownik ochrony ma prawo odmówić osobom nieuprawnionym wejścia  na teren poszczególnych budynków w ramach Kompleksu lub na niektóre obszary Kompleksu.
 6. Pracownicy ochrony nie wykonują żadnych poleceń wydawanych przez pracowników najemcy jeśli nie jest to związane z ochroną życia, zdrowia lub mienia.
 7. Recepcje budynków w części biurowej Kompleksu pracują w maksymalnych godzinach 8.00-18.00. Decyzję o szczegółowych godzinach pracy poszczególnych recepcji podejmuje Zarządca Kompleksu.
 8. Recepcja budynku w części biurowej Kompleksu nie przyjmuje do przechowania żadnej korespondencji ani przesyłek.
 9. Utrzymaniem czystości na częściach wspólnych Kompleksu zajmuje się dedykowana firma zatrudniona przez Właściciela.

VII. Zasady postępowania w przypadku transportu do i z kompleksu lub dostaw

 1. Użytkownikom Kompleksu nie wolno blokować dróg ewakuacyjnych.
 2. Z uwagi na ograniczoną pojemność strefy dostaw wszystkie prace transportowe muszą być zgłoszone za pośrednictwem dedykowanego systemu  w module „Rezerwacja strefy dostaw” pod adresem: aplikacja.fabrykanorblina.pl.
 3. Rozładunek/załadunek może być wykonany we wskazanych wówczas godzinach i z wykorzystaniem wskazanych ramp/doków rozładowczych.
 4. Pojazd użyty do transportu lub pojazd dostawczy może parkować na podjeździe jedynie w miejscu i w czasie wskazanym w aplikacji. Po przekroczeniu zarezerwowanego czasu zostanie naliczona opłata za parkowanie zgodna z cennikiem.
 5. Transport rzeczy z poziomu garażu do lokali może odbywać się jedynie windą towarową, bez wykorzystania wind panoramicznych, schodów ruchomych oraz wind osobowych.
 6. Najemca, do którego dokonywana jest dostawa, zobowiązany jest posługiwać się przy dostawie i transporcie towarów taką ilością personelu, aby zapewnić sprawny i bezpieczny przeładunek. Zarówno miejsca przeładunku, jak i droga transportowa muszą być właściwie w tym celu przygotowane, a po zakończeniu wspomnianych czynności niezwłocznie uprzątnięte.
 7. Dostawa i transport towarów może odbywać się jedynie w miejscach i godzinach określonych przez Zarządcę. Zarządca może na uzasadniony wniosek najemcy, do którego dokonywana jest dostawa, odmiennie określić miejsce i czas przeładunku i transportu z uwzględnieniem specyfiki działalności takiego najemcy oraz interesów pozostałych użytkowników Kompleksu.
 8. Wszystkie niestandardowe prace transportowe mogą być wykonywane jedynie w godzinach  22.00 – 7.00. Zarządca może wprowadzić dalej idące ograniczenia stosownie do przepisów prawa miejscowego. Osoba odpowiedzialna z ramienia danego najemcy za transport obowiązana jest przed przystąpieniem do pracy dostarczyć do Zarządcy Kompleksu listę nazwisk osób, które będą wykonywać usługę transportową na terenie Kompleksu i właściwie oznakować te osoby.
 9. Standardowe dostawy mogą być dokonywane w godzinach pracy najemców powierzchni w Budynku. Zarządca może wprowadzić dalej idące ograniczenia stosownie do przepisów prawa miejscowego.
 10. Najemca, do którego dokonywana jest dostawa, ponosi wszelkie ryzyko strat związanych z uszkodzeniem mienia najemcy w trakcie przeprowadzek, dostaw czy transportu, a także wszelkich strat, szkód, roszczeń, pozwów, kosztów i wydatków związanych z uszkodzeniami ciała lub szkodami majątkowymi poniesionymi przez Właściciela lub stronę trzecią. Równocześnie najemca jest zobowiązany zadbać, aby odpowiednio zabezpieczyć wszelkie drogi transportu (w tym windy, posadzki), a także uzgodnić z Zarządcą Kompleksu środek transportu w celu uniknięcia powstania szkód. W wypadku powstania jakichkolwiek szkód podczas transportu osoba odpowiedzialna z ramienia najemcy zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia o tym Zarządcy.

VIII. Zabezpieczenie mienia

 1. Za zabezpieczenie mienia najemców w wynajmowanych powierzchniach odpowiedzialni są najemcy.
 2. O stwierdzonych przypadkach kradzieży należy zawiadomić niezwłocznie Zarządcę lub ochronę Kompleksu.
 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki w częściach wspólnych Kompleksu Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

IX. Powierzchnie wspólne

 1. Zabrania się używania bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, choćby czasowo, powierzchni Kompleksu przeznaczonych do wspólnego użytku („Powierzchnie wspólne”) do celów własnej działalności. W szczególności dotyczy to: organizowania sesji fotograficznych, prowadzenia sprzedaży, eksponowania towarów, rozpowszechniania ulotek lub broszur reklamowych, umieszczania tablic reklamowych, prowadzenia jakiejkolwiek działalności promocyjnej, a także działalności temu podobnej.
 2. Za Powierzchnie Wspólne uważa się m.in.:
  • tereny zewnętrzne wchodzące w skład Kompleksu takie jak: parkingi, drogi dojazdowe i inne drogi użytkowane przez Właściciela i najemców powierzchni w Kompleksie, tereny zielone, alejki, place, patia itp.,
  • tereny wewnętrzne: hala garażowa, hole, korytarze, łazienki, klatki schodowe, windy, schody ruchome, pomieszczenia śmietników, jeśli nie są częścią lokali wynajmowanych przez najemców.
 3. Za Powierzchnie Wspólne niedostępne uważa się powierzchnie, do których wyłączny dostęp ma Właściciel, Zarządca lub jego służby, m.in.:
  • Pomieszczenia techniczne,
  • Pomieszczenia biurowe użytkowane przez Zarządcę i poszczególne serwisy,
  • Pomieszczenia ochrony,
  • Pomieszczenia socjalne dla personelu obsługującego Kompleks,
  • Wszelkiego rodzaju instalacje,
  • powierzchnie najmu.
 4. Właściciel ma prawo usunąć wszelkie przedmioty pozostawione na Powierzchniach Wspólnych i złożyć je do depozytu na koszt i ryzyko osoby, która je pozostawiła .
 5. Każdy jest zobowiązany do zachowania czystości na terenie Powierzchni Wspólnych.
 6. Zabrania się zastawiania chodników i dróg zewnętrznych, holi, przejść i schodów wewnętrznych, a także korzystania z nich w celach innych niż dostęp do lokali lub innych części Kompleksu.

X. Zasady korzystania z parkingu

 1. Parkingi na terenie Kompleksu przeznaczone są do użytku najemców, klientów i gości Kompleksu. Szczegółowe regulacje związane z korzystaniem z parkingu podziemnego zawarte są w Regulaminie Parkingu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu Kompleksu może ulec zmianie. Właściciel może zmieniać lub uzupełniać regulaminy dla Kompleksu w każdym czasie. Postanowienia takich zmienionych lub uzupełnionych regulaminów wejdą w życie w momencie ogłoszenia.