Skip to content

Regulamin konkursu “Złap autobus”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs – “Złap autobus” (zwany dalej ,,Konkursem”) organizowany jest przez ARTN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem 00-841 Warszawa, ul. Żelazna 51/53, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276282, o numerze REGON: 140767240, o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP): 7010060272 (zwanym dalej ,,Organizatorem”)
 2. Fundatorem nagród jest Organizator.

 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwis Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc. Wszelkie informacje przekazywane przez Uczestników w ramach Konkursu powierzane są Organizatorowi, a nie Serwisowi Facebook.

 4. Konkurs jest prowadzony na fanpage’u Organizatora prowadzonym pod adresem: facebook.com/fabrykanorblina (zwanej dalej “Fanpage”).

 5. Konkurs rozpoczyna się 20.04.2022 roku o godzinie 12:00 i trwa do dnia 28.04.2022 roku do godziny 23:59. 

 6. Informacje na temat Konkursu dostępne są w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem: www.fabrykanorblina.pl

 7. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem, zwanym dalej ,,Regulaminem” i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 8. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 9. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba (zwana dalej “Uczestnikiem“), która poza innymi warunkami wskazanymi w Regulaminie, spełnia łącznie poniższe kryteria:
  – jest osobą fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i nie jest pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora;
  – posiada aktywne konto w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminami tego serwisu; 
  – wykonała zadanie konkursowe.

 10. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie 9 laureatów nagród, którzy wykonają najwyżej ocenione zadania konkursowe, określone w rozdziale II Regulaminu, zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie (zwani dalej łącznie “Laureatami“).

 11. Dokonując zgłoszenia swego udziału w Konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z warunkami uczestniczenia w Konkursie wskazanymi w Regulaminie i w przypadku negatywnej weryfikacji (brak spełnienia któregokolwiek ze wskazanych warunków, względnie spełnienie warunku wykluczającego udział w Konkursie lub brak zgody na którykolwiek z warunków Konkursu wskazanych w Regulaminie) – odstąpić od zgłoszenia swej osoby do udziału w Konkursie. Brak spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie dyskwalifikuje Uczestnika, który dokonał zgłoszenia wbrew postanowieniom Regulaminu.

 12. Organizator posiada prawo weryfikacji spełnienia warunków uczestnictwa w Konkursie. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie lub odmowy przyznania mu nagrody, jeśli okaże się, że dany Uczestnik działa sprzecznie z niniejszym Regulaminem lub nie spełnia warunków do uczestnictwa w Konkursie określonych w niniejszym Regulaminie.

 13. Na zasadach określonych w ust. 12 powyżej, zostaną również wykluczeni Uczestnicy, których zadania konkursowe w jakikolwiek sposób mają na celu ośmieszenie, powodują lub mogą powodować negatywne skutki dla kompleksu Fabryki Norblina lub Organizatora.

 14. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Konkursu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 15. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie praw lub obowiązków związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym także prawa do Nagrody.

 16. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa komisja konkursowa (zwana dalej ,,Komisją Konkursową”) powołana w tym celu przez Organizatora. 

II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE, ZADANIE KONKURSOWE

 1. 1.    Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie w okresie trwania Konkursu zadania konkursowego polegającego na:- 
  wykonaniu fotografii tyłu autobusu z reklamą Fabryki Norblina (wizualizacja reklamy jest dostępna na stronie na Facebook pod opublikowanym materiałem z dnia 20.04.2022) i umieszczenie fotografii w komentarzu pod postem konkursowym zamieszczonym przez Organizatora;
  – napisanie w komentarzu pod postem krótkiej, kreatywnej odpowiedzi na pytanie – Co można robić jedynie w Fabryce Norblina? Najbardziej kreatywne odpowiedzi zostaną nagrodzone.
 2. W ramach Konkursu zostanie wyłonionych 9 Laureatów, w tym 1 zwycięzca główny i 8 osób wyróżnionych.
 3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że zadanie konkursowe powinno spełniać poniższe warunki:
  – powinno być wynikiem osobistej twórczości Uczestnika (Uczestnik powinien być autorem fotografii zgłoszonej do Konkursu i treści zamieszczonych w ramach zadania konkursowego);
  – nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego;
  – nie może zawierać treści reklamowych ani marketingowych jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści dotyczących Fabryki Norblina;
  – nie może naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności praw autorskich, praw własności przemysłowej, praw do wizerunku oraz dóbr osobistych osób trzecich.
 4. Dane zawarte w zadaniu konkursowym muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.
 6. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie dowolną ilość razy wykonując zadanie konkursowe
 7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Każdy Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie w każdym czasie. 

III. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

 1. Wyłonienie Laureatów nastąpi do dnia 29.04.2022 roku.
 2. Laureatów wyłoni Komisja Konkursowa, której zadaniem będzie w szczególności:
  – nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu,
  – wyłonienie Laureatów,
  – rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
 3. Nagrody zostaną przyznane 9 Uczestnikom, których zadania konkursowe zostaną ocenione najwyżej przez Komisję Konkursową.
 4. Wyłaniając osobę nagrodzoną Komisja Konkursowa kierować będzie się w szczególności kreatywnością oraz sposobem ujęcia tematu nadesłanych zadań konkursowych.
 5. O przyznaniu nagród i warunkach odbioru Nagrody Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni w wiadomościach prywatnych na Facebooku w terminie do dnia 29.04.2022 roku.
 6. Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę na kontakt w wiadomości prywatnej w celu ustalenia szczegółów co do przekazania nagrody.
 7. Publiczna informacja o Laureatach Konkursu zostanie również umieszczona na Fanpage’u.
 8. Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali Laureatami Konkursu o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

IV. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie („Nagrody”) są:
  D
  la 1 Laureata Konkursu, którego zadanie konkursowe zostanie ocenione przez Komisję Konkursową jako zwycięskie:
  – dwuosobowe zaproszenie na seans w KinoGram
  – dwa popcorny z KinoGram baru do wybranego seansu
  – dwuosobowe zaproszenie na śniadanie lub lunch w BioBazar Bistro
  – dwuosobowe zaproszenie na zwiedzanie wystawy Retro Warszawa w Art Box Experience
  – 1 torba Retro Warszawa
  – voucher na dwa autorskie drinki do zrealizowania w dowolnym barze na terenie Food Town  (poza wine barem) o wartości 450 zł
  Dla 8 Laureatów Konkursu, których zadania konkursowe zostaną wyróżnione przez Komisję Konkursową 1 i 2 wyróżnienie:
  – dwuosobowe zaproszenie na seans w KinoGram o wartości 110 zł
  2 i 3 wyróżnienie:
  – dwuosobowe zaproszenie na zwiedzanie wystawy Retro Warszawa w Art Box Experience o wartości 110 zł
  4 i 5 wyróżnienie:
  – voucher na dwa autorskie drinki do zrealizowania w dowolnym barze na terenie Food Town ( poza wine barem) o wartości 70 zł
  6 i 7 wyróżnienie:
  – dwuosobowe zaproszenie na kawę i ciastko w BioBazar Bistro o wartości 60 zł
 2. Nagrodę należy odebrać i zrealizować w Fabryce Norblina przy ulicy Żelaznej 51/53, Warszawa. Szczegóły w zakresie dokładnego miejsca odbioru Nagrody zostaną wskazane przez Organizatora w informacji przesłanej Laureatom Konkursu.
 3. Nagrodę należy odebrać i zrealizować nie później niż do dnia 31.05.2022 roku. W przypadku braku odebrania Nagrody w powyższym terminie, powoduje utratę prawa Uczestnika do Nagrody.
 4. Laureat, któremu została przyznana nagroda nie może przenieść praw do przyznanej mu nagrody na osoby trzecie.
 5. Laureat, któremu została przyznana Nagroda, ma prawo zrzec się prawa do przyznanej mu nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie w wiadomości na Facebooku, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
 6. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku Komisja Konkursowa może zadecydować (i) o przekazaniu Nagrody kolejnemu z listy Uczestnikowi, którego zadanie konkursowe Komisja Konkursowa oceniła najwyżej albo (ii) o przepadku Nagrody.
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Laureata, któremu przyznano Nagrodę.
 9. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Laureata w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
 10. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Laureat traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.

V. PRAWA AUTORSKIE

 1. Uczestnicy poprzez przystąpienie do Konkursu i zamieszczenie Zadania Konkursowego pod Postem Konkursowym wyrażają zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora zadań konkursowych we wszelkich działaniach marketingowych i reklamowych Organizatora, przez okres 2 lat od zakończenia Konkursu (licencja niewyłączna) na następujących polach eksploatacji:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  – w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  – w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet (m.in. portale społecznościowe, informacyjne lub branżowe, komunikacja email, reklamy internetowe).
 2. Z chwilą wydania Nagrody Laureatowi, na Organizatora przechodzą autorskie majątkowe prawa majątkowe do zadania konkursowego na następujących polach eksploatacji:
  – w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  – w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  – w zakresie rozpowszechniania utworu w inny sposób – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem sieci Internet (m.in. portale społecznościowe, informacyjne lub branżowe, komunikacja email, reklamy internetowe).
  Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do zadania konkursowego, na Organizatora przechodzi prawo do wykonywania zależnych praw autorskich do zadania konkursu. Laureat nie będzie wykonywał praw osobistych do Utworu przez okres 5 lat od ogłoszenia wyników Konkursu.
 3. Uczestnik oświadcza, że posiada pełne do przesłanego w ramach Konkursu zadania konkursowego, w tym w szczególności pełne majątkowe prawa autorskie do zamieszczonego zdjęcia oraz tekstu oraz, że w wypadku prezentowania w zadaniu konkursowym wizerunku Uczestnika Konkursu, Uczestnik Konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na publikację jego wizerunku w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie. Uczestnik oświadcza także, iż w wypadku prezentowania w zadaniu konkursowym wizerunków osób trzecich, posiada ich zgodę na publikację wizerunków takich osób w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie i prawo do przeniesienia takiej zgody na Organizatora (zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 4. W przypadku naruszenia przez Uczestnika praw osób trzecich poprzez zgłoszenie zadania konkursowego i wystąpienia osób trzecich z roszczeniami z tego tytułu przeciwko Organizatorowi, wszelkie koszty powstałe w wyniku zgłoszenia takich roszczeń ponosi ten Uczestnik.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na to, by przesłany przez niego w ramach wykonania zadania konkursowego tekst stanowiący utwór mógł być wykorzystany w dowolny sposób, przetworzony, rozpowszechniony w całości lub w części, w połączeniu z innymi dziełami, może zostać zmieniony, opracowany, w szczególności w celu promocji i reklamy, w tym formie plakatów, folderów, w tym reklam audiowizualnych. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie i rozporządzanie opracowaniem jego utworu (zgoda na wykonywanie praw zależnych), z prawem do dalszego upoważnienia do wykonywania praw zależnych.
 6. Organizator upoważniony jest do korzystania z utworu w sposób anonimowy, tj. bez uprzedniego poinformowania o tym Uczestnika i bez oznaczania utworu imieniem i nazwiskiem Uczestnika.
 7. Uczestnik oświadcza, że nie jest członkiem żadnej organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i nie zawarł z żadną taką organizacją umowy, na mocy której organizacja ta mogłaby nabyć prawa autorskie do utworów stworzonych przez Uczestnika w związku z jego udziałem w Konkursie lub też w jakikolwiek inny sposób uzyskać uprawnienie do zarządzania tymi prawami.
 8. Z tytułu udzielenia licencji i innych praw do nagrodzonego zadania konkursowego Uczestnikowi nie przysługuje dodatkowe, poza otrzymaną Nagrodą, wynagrodzenie lub jakiekolwiek inne roszczenia względem Organizatora lub osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.

VI. DANE OSOBOWE

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – dalej: „Rozporządzenie”, Organizator informuje, że:

 1. Podanie przez Uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia Konkursu oraz wydania i rozliczenia Nagród, jak również wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze. Niepodanie przez Uczestnika danych osobowych wyłącza możliwość uczestnictwa w Konkursie i odebrania Nagrody.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników jest ARTN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem 00-841 Warszawa, ul. Żelazna 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276282, o numerze REGON: 140767240, o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP): 7010060272.
 3. Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Organizatora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do podmiotów współpracujących z Organizatorem w związku z realizacją Konkursu, w tym do podmiotów zajmujących się obsługą informatyczną, a także doradztwem, archiwizacją dokumentów i windykacją.
 4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach:
  – Realizacji i rozliczenia Konkursu – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
  – ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
  – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz rachunkowych) – na podstawie na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
 5. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, z tym że dla celów realizacji Konkursu, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze; dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia zobowiązań umownych lub zobowiązań podatkowych – w zależności od tego, który termin jest późniejszy.
 6. Uczestnikowi Konkursu przysługuje:
  – Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  – Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania;
  – Prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne;
  – Prawo do przenoszenia danych osobowych;
  – Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach związanych z szczególną sytuacją Uczestnika – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym interesie Organizatora;
  – Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Zgłoszenie realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą może zostać dokonane pisemnie na adres: ARTN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa.
 8. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza obowiązujące przepisy prawa.
 9. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
 10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych lub błędnych danych osobowych uniemożliwiających jego identyfikację.
 2. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, przysługuje każdemu Uczestnikowi.
 3. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej skierowanej na adres do korespondencji Organizatora z dopiskiem “Reklamacja – nazwa konkursu” – ARTN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika, składającego reklamację.
 5. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.
 6. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 7. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 471 ze zm.).
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania, pod warunkiem, że taka zmiana nie naruszy praw nabytych Uczestników Konkursu. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.
 10. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora Konkursu: www.facebook.com/FabrykaNorblina w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.