Skip to content

Regulamin imprezy: „Weekend Dziecka w Fabryce Norblina” odbywającej się 1-2 czerwca 2024 r. w Fabryce Norblina

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”), obowiązuje wszystkie osoby, które w czasie trwania imprezy pod nazwą „Weekend Dziecka w Fabryce Norblina” (dalej zwaną „Imprezą”), będą przebywać na terenie Fabryki Norblina położonym w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53, na którym w dniach 1-2 czerwca 2024 roku przeprowadzana zostanie Impreza.
 2. Impreza nie posiada charakteru imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.
 3. Regulamin wydany jest przez organizatora Imprezy – Fundację Fabryki Norblina, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Żelaznej 51/53 (00-841), NIP: 5272614109 (dalej: „Organizator”).
 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków Uczestników Imprezy
 5. Do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień́ Uczestników do wstępu na teren Imprezy, zostały wyznaczone przez Organizatora: Służby Porządkowe i Służby Informacyjne, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia.
 6. Teren Imprezy stanowi wyznaczony teren Imprezy w Fabryce Norblina (Budynek Plater oraz Pasaż Wernera) w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53, gdzie będzie odbywała się Impreza (zwanym dalej „Teren Imprezy”).

Bezpieczeństwo i zasady porządkowe na terenie imprezy

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy.

 2. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują sie na Terenie Imprezy zobowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu, a także stosowaćć się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych. Odmowa zastosowania się do ich poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzecznoścć z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Rejestracja przebiegu imprezy

 1. Organizator jest uprawniony do utrwalania i rozpowszechniania przebiegu Imprezy zarówno w formie audiowizualnej (na potrzeby dziennikarskiej formy wiadomości i wywiadu, filmu dokumentalnego lub artystycznego bądź teledysku), jak i wizualnej (na potrzeby fotografii dokumentalnej i artystycznej) dla celów dokumentacji, jak i promocji lub reklamy. W związku z tym wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać nieodpłatnie utrwalony, a następnie rozpowszechniany w sposób i dla wyżej określonych celów bezterminowo, na co Uczestnik Imprezy wyraża zgodę z momentem wejścia na Teren Imprezy.
 2. Organizator uprzedza, że Impreza będzie filmowana, fotografowana, transmitowania i nagrywana na nośniki w ramach audycji telewizyjnych, radiowych, internetowych i innych publicznych transmisji według dowolnej aktualnej metody technicznej.

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora.
 2. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania Siły Wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenia niezależne od woli Organizatora, na które Organizator nie ma wpływu, a powodujące, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe do realizacji.
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej: https://fabrykanorblina.pl/regulamin-weekendu-dziecka-w-fabryce-norblina/ oraz w punktach informacyjnych dotyczących Imprezy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 6. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p.poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.06.2024 r.