Skip to content

I. Cel regulaminu, postanowienia ogólne

 1. Celem wprowadzenia Regulaminu jest: 
  zapewnienie prawidłowego korzystania z wszystkich urządzeń technicznych oraz infrastruktury zespołu budynków biurowo-handlowo-usługowych pod nazwą Fabryka Norblina (zwanego dalej „Kompleksem”), a także ochrona oraz zapobieganie niszczeniu Kompleksu, 
  – uregulowanie zasad i sposobu postępowania użytkowników Kompleksu,
  – zapewnienie optymalnych warunków prowadzenia działalności w lokalach handlowo-usługowych oraz biurowych oraz w innych miejscach  oddanych do używania najemcy na podstawie umowy najmu lub innej umowy cywilno-prawnej („Lokal”) a także kreowania pozytywnego wizerunku Kompleksu wśród jego klientów,
  – określenie zasad ruchu osobowego i materiałowego oraz jego kontroli, zachowania warunków bezpieczeństwa ogólnego Kompleksu i osób w nim przebywających oraz ochrony mienia,
  – określenie praw i obowiązków Najemców Lokali oraz administracji. 
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników Najemców Kompleksu. Stanowi on integralną część umowy zawartej z każdym Najemcą. Każdy Najemca Kompleksu zobowiązany jest zapoznać z treścią niniejszego Regulaminu wszystkich swoich pracowników, dostawców oraz osoby przebywające na terenie Kompleksu i polecić przestrzeganie jego postanowień.
 3. Administrację Kompleksu i nadzór nad wykonaniem postanowień niniejszego Regulaminu sprawuje zarządca wykonujący swoje obowiązki z ramienia właściciela Kompleksu (zwany dalej „Zarządcą”). Tym samym Zarządca jest przedstawicielem Wynajmującego w kontaktach dotyczących lokali oraz innych powierzchni używanych w Kompleksie.
 4. Na terenie Kompleksu Zarządca wykonuje swoje funkcje m.in. poprzez następujące służby:
  – techniczną,
  – administracyjną,
  – ochrony i informacji (recepcja główna, punkty informacyjne),
  – utrzymania czystości.
 5. Najemca zobowiązany jest do wyznaczenia swojego przedstawiciela do reprezentowania go w kontaktach z Zarządcą, w zakresie wykonania postanowień niniejszego Regulaminu. Dane osobowe przedstawiciela wraz z numerem telefonu kontaktowego zostaną przekazane Zarządcy.

II. Obowiązki zarządcy kompleksu

Do obowiązków Zarządcy Kompleksu należy: 

 1. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania urządzeń technicznych i instalacji w Kompleksie, z wyłączeniem instalacji i urządzeń technicznych należących wyłącznie do Najemców. 
 2. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Kompleksu.
 3. Informowanie Najemców o wszelkich sprawach mających wpływ na funkcjonowanie jego pracowników na terenie Kompleksu.
 4. Reagowanie na zgłoszenie Najemcy dotyczące nieprawidłowego funkcjonowania Kompleksu lub uszkodzeń Kompleksu.
 5. Zapewnienie obsługi recepcji Kompleksu.
 6. Zapewnienie usługi ochrony fizycznej części wspólnych Kompleksu. 
 7. Utrzymanie czystości i porządku w pomieszczeniach ogólnodostępnych i wokół Kompleksu.
 8. Udostępnienie Kompleksu Najemcom przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 

III. Korzystanie i eksploatacja lokali

 1. Najemca będzie korzystał z Lokalu wyłącznie w celu określonym w zawartej z nim Umowie Najmu, albo w takim innym celu, jaki Wynajmujący uprzednio zaakceptuje na piśmie. Najemca nie zezwoli na podjęcie w Lokalu lub w jego pobliżu jakichkolwiek działań, które będą w jakikolwiek sposób ograniczały lub naruszały prawa innych Najemców, lub odwiedzających Kompleks lub działań mogący stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa osób i mienia. Najemca nie będzie również powodował, kontynuował, ani zezwalał na żadne zakłócenia porządku wewnątrz, i/lub na zewnątrz Lokalu. Najemcy nie będą świadomie czynić niczego ani nie zezwolą na czynienie niczego, jak też nie będą wnosić do Kompleksu ani przechowywać tam niczego, co mogłoby zwiększyć możliwość wystąpienia pożaru lub innego nieszczęśliwego wypadku. Najemca nie będzie powodował, a Wynajmujący pozwalał na powodowanie nadmiernej emisji hałasu w Kompleksie, wydostawanie się silnych lub nieprzyjemnych zapachów, wyziewów z Lokalu.
 2. Najemcy nie wolno organizować ani przeprowadzać w Lokalu do tego nieprzeznaczonym imprez, koncertów, eventów, itp. Każdorazowo przeprowadzenie takich imprez, koncertów czy eventów  wymaga uprzedniej zgody Wynajmującego.   
 3. Na terenie Kompleksu zabrania się prowadzenia działalności sprzecznej z dobrymi obyczajami lub zagrażającej porządkowi publicznemu. Zabronione jest również prowadzenie manifestacji, zgromadzeń, publicznych przemówień i agitacji politycznej lub religijnej.
 4. Najemcy zobowiązują się nie instalować sprzętu, którego funkcjonowanie może naruszać prawa innych Najemców. W szczególności dotyczy to instalowania na zewnątrz Lokali radioodbiorników, magnetofonów, głośników, zestawów telewizyjnych itp. Dźwięki emitowane wewnątrz Lokali nie mogą docierać na teren powierzchni wspólnych Kompleksu.
 5. Oświetlenie Lokalu Najemcy nie może bezpośrednio docierać na teren powierzchni wspólnych Kompleksu, z wyłączeniem standardowego oświetlenia witryn, dekoracji, szyldów, itp. 
 6. Korzystanie z tarasów i tzw. ogródków nakłada na Najemcę obowiązek zabezpieczenia ustawionego tam wyposażenia (typu pergole, stoliki, krzesła, leżaki, donice, parasole, itp.). Wyposażenie to będzie spełniać obowiązujące normy, zapewniać bezpieczeństwo, a w szczególności uniemożliwiać porwanie go przez wiatr. Elementy wyposażenia i sposób zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zarządcą.
 7. Dni i godziny otwarcia:
  – lokale handlowo-usługowe w Kompleksie są czynne dwanaście miesięcy w roku, przez siedem dni w tygodniu chyba, że co innego wynika z wyraźnej decyzji Wynajmującego, zapisów Umowy Najmu lub przepisów prawa,
  – najemcy lokali handlowo-usługowych są zobowiązani do przestrzegania ustalonych minimalnych godzin otwarcia, ewentualne zmiany godzin otwarcia wymagają zgody Wynajmującego,
  – wynajmującemu przysługuje prawo do zmiany godzin otwarcia Kompleksu, w takim przypadku Najemcy są zobowiązani do przestrzegania nowo ustalonych godzin na zasadach określonych powyżej,
  – w godzinach otwarcia Kompleksu lokale powinny funkcjonować bez zakłóceń. W szczególności, prawidłowo powinno działać oświetlenie i klimatyzacja.

IV. Higiena i czystość

 1. Najemca zobowiązuje się do utrzymywania Lokalu w należytym porządku i czystości. W odniesieniu do lokali handlowo-usługowych, wszelkie czynności mające na celu utrzymywanie powyższego stanu powinny odbywać się poza godzinami otwarcia Lokalu. W wyjątkowych sytuacjach można przeprowadzać drobne prace porządkowe, których potrzeba wynikła w trakcie godzin otwarcia Lokalu. Prace te być przeprowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla klientów Kompleksu.
 2. W sytuacji, gdyby stan części Lokalu dostępnej lub widocznej dla klientów Kompleksu nie odpowiadał wymaganym standardom czystości lub wpływał niekorzystnie na wizerunek Kompleksu, Wynajmujący może, po uprzednim wezwaniu Najemcy, przystąpić do uporządkowania Lokalu na koszt jego Najemcy.
 3. Najemcy lokali handlowo usługowych prowadzący sprzedaż produktów spożywczych lub działalność gastronomiczną są zobowiązani do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków celem zapobieżenia występowania i rozprzestrzeniania się owadów, insektów lub gryzoni.
 4. Najemcy prowadzący działalność gastronomiczną nie rzadziej niż raz na trzy miesiące zobowiązani są opróżniać separator tłuszczu oraz nie rzadziej niż raz w roku czyścić instalację wyciągową kuchenną. Obie powyższe czynności powinny być potwierdzone odpowiednimi protokołami przekazanymi do Zarządcy.
 5. Zabrania się dokonywania zrzutów do przewodów kanalizacyjnych olejów lub tłuszczów lub innych ścieków czy substancji, które mogą spowodować uszkodzenia przewodów lub systemu kanalizacyjnego Kompleksu.
 6. Najemcy lokali handlowo-usługowych są odpowiedzialni za utrzymanie w czystości szyb na zewnątrz i wewnątrz (dotyczy to także gablot szklanych, witryn sklepowych, drzwi wejściowych) Lokalu. Witryny i szyby należy przez cały czas utrzymywać w czystości, ale nie wolno ich czyścić w godzinach otwarcia lokali handlowo-usługowych. Najemcy lokali biurowych są odpowiedzialni za utrzymanie w czystości szyb od wewnątrz (dotyczy to także drzwi wejściowych do lokali biurowych). 
 7. Ze względu na niebezpieczeństwo pęknięcia tafli szkła w witrynach i oknach nie dopuszczalne jest oklejanie szyb folią oraz montowanie jakichkolwiek elementów od strony wewnętrznej szyb w odległości mniejszej niż 20 centymetrów od szyb.
 8. Najemca zobowiązany jest składować odpady w miejscach do tego przeznaczonych i określonych przez Wynajmującego. 
 9. W związku z tym, że Kompleks objęty jest polityką segregacji odpadów Najemcy zobowiązani są do jej prowadzenia w ramach swoich Lokali. 
 10. Zarządca odpowiada za zagospodarowanie odpadów segregowanych i komunalnych. Zarządca nie odpowiada za odpady specjalistyczne, typu: medyczne, gastronomiczne, itp. które to odpady Najemcy zagospodarowują we własnym zakresie. 

V. Bezpieczeństwo

 1. Zarządca i pracownicy Najemcy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących w Polsce przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego, a w szczególności Instrukcji Ochrony Przeciwpożarowej („IBP”) dostarczonej przez właściciela Kompleksu. Najemca zobowiązany jest zapoznać swoich pracowników z IBP. 
 2. Najemca odpowiedzialny jest za swoich pracowników za spełnienie wymagań przeciwpożarowych w Lokalu, a także ponosi odpowiedzialność za skutki pożaru wynikłego z nieprzestrzegania przez jego pracowników niniejszego Regulaminu.
 3. Zabrania się składowania na terenie Kompleksu, zarówno w obrębie Lokali jak i poza nimi, jakichkolwiek przedmiotów i substancji niebezpiecznych, łatwopalnych, wybuchowych, żrących itp. lub szkodzących zdrowiu. Jakiekolwiek tego typu przedmioty lub substancje mogą być składowane lub używane w lokalu wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Wynajmującego. Najemca poniesie wszelkie koszty z tym związane, w szczególności koszty zwiększonych środków zapobiegawczych oraz podwyższonych składek na ubezpieczenie. Wynajmujący może uzależnić wydanie zgody od złożenia stosownego zabezpieczenia. 
 4. Zabrania się wszelkiej ingerencji i nieuzasadnionego użycia urządzeń przeciwpożarowych. 
 5. Wyjścia bezpieczeństwa i drogi ewakuacyjne powinny być zawsze drożne i właściwie oznakowane. 
 6. Każdy Najemca ma także obowiązek zawiadomienia Wynajmującego o wiadomych mu uszkodzeniach urządzeń przeciwpożarowych lub niewłaściwego oznakowania wyjść bezpieczeństwa i dróg ewakuacyjnych znajdujących się w Lokali jak i poza nim.
 7. Na terenie lokalu nie mogą znajdować się żadne przedmioty przekraczające swą masą ograniczenia przewidziane dla obciążenia stropów, ścian, schodów lub jakichkolwiek innych części Kompleksu. 
 8. Wszelka interwencja Wynajmującego mająca na celu przywrócenie lokalu zajmowanego przez Najemcę do stanu zgodnego z powyższymi wytycznymi będzie podejmowana na koszt i ryzyko Najemcy. 
 9. Najemcy lokali handlowo-usługowych mają obowiązek uzgodnienia i uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego na indywidualne działania marketingowe powodujące lub mogące powodować znaczący przyrost zainteresowania konkretnym lokalem przez klientów, w szczególności sprzedaż artykułów po znacznie obniżonych cenach, odbiegających od zwyczajowych wyprzedaży, organizacja loterii promocyjnych, konkursów z bardzo atrakcyjnymi nagrodami oraz organizacja „uroczystych otwarć”. Kontrola ta ma za zadanie zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych w celu uniknięcie niepożądanego i niekontrolowanego napływu klientów w krótkim okresie czasu uniemożliwiającego zapewnienie bezpieczeństwa Kompleksu na odpowiednim poziomie.

VI. Zasady ruchu osobowego

 1. Osoby odwiedzające firmy działające w Kompleksie zobowiązane są do stosowania się do poleceń służb ochrony Kompleksu.
 2. W przypadku wnoszenia na teren Kompleksu przedmiotów budzących zastrzeżenia pracowników ochrony, osoba odwiedzająca zobowiązana jest za poświadczeniem, do pozostawienia tych przedmiotów w recepcji.
 3. Goście odwiedzający firmy w części biurowej Kompleksu, w tym dostający się do niego z poziomu parkingów podziemnych muszą zgłosić się do recepcji Kompleksu w celu dopełnienia formalności uprawniających do wejścia (okazania dowodu tożsamości ze zdjęciem, rejestracji w księdze gości, otrzymania identyfikatora lub karty dostępowej). Najemca ma możliwość pre-awizacji swojego gościa w aplikacji budynkowej wysyłając mu kod QR uprawniający do wejścia do Kompleksu bez konieczności rejestracji w recepcji budynku w części biurowej Kompleksu. 
 4. Recepcja budynków części biurowej Kompleksu wydając identyfikator lub kartę dostępową  nadaje uprawnienia jedynie do bramek znajdujących się na parterze w holu windowym. Najemca jest odpowiedzialny za wpuszczenie gościa do swojego Lokalu.
 5. W przypadku, gdy osoba odwiedzająca nie posiada dowodu tożsamości ze zdjęciem lub nie chce go okazać recepcja budynku kontaktuje się telefonicznie z Najemcą, do którego przybył gość i potwierdza jego zgodę na wejście do Najemcy.
 6. Osoba odwiedzająca, upoważniona do wejścia do części biurowej Kompleksu udaje się bezpośrednio do Lokalu Najemcy.
 7. Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody jakie może spowodować jego gość na terenie Kompleksu. W stosunku do osób odwiedzających obowiązuje zakaz ich przebywania w innych częściach biurowych Kompleksu bez wiedzy i zgody Najemcy.
 8. Po zakończonej wizycie osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zgłoszenia swojego wyjścia recepcjonistce/recepcjoniście i zwrotu  identyfikatora lub karty. Najemca zostanie obciążony kosztami kart lub identyfikatorów, które nie zostały zwrócone do recepcji budynku przez osoby odwiedzające danego Najemcę.
 9. Recepcja, ochrona, Zarządca lub inna uprawniona do tego osoba może nie wpuścić gościa na teren Kompleksu w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy budzi podejrzenie bycia pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowuje się agresywnie, obscenicznie lub w każdej innej sytuacji budzącej uzasadnione wątpliwości. 
 10. Osoba odwiedzająca Najemcę może przebywać w części biurowej Kompleksu jedynie w godzinach pracy biura Najemcy oraz w obecności Najemcy.
 11. Poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy Najemca ma obowiązek osobiście odebrać gościa z recepcji jak również osobiście odprowadzić go do recepcji po zakończonej wizycie.
 12. W odniesieniu do przebywania na terenie Kompleksu zwierząt, stosuje się następujące zasady: 
  zwierzęta muszą być trzymane na smyczy nie dłuższej niż 1,5 metra, w transporterach lub na rękach; ograniczenie to nie dotyczy psów przewodników; 
  – wprowadzanie zwierząt do poszczególnych lokali na terenie Kompleksu (w szczególności lokali oferujących żywność) może być ograniczone; 
  – zwierzęta muszą być przez cały czas pod opieką właściciela, implikuje to zakaz pozostawiania zwierząt na terenie Kompleksu, w samochodach i przywiązywania ich do elementów wyposażenia Kompleksu, takich jak ławki, słupy oświetleniowe, itp. (nie dotyczy to miejsc dedykowanych takim celom);
  – właściciele zwierząt są odpowiedzialni za zachowanie swoich zwierząt i sprzątanie po swoich zwierzętach;
  – właściciele muszą przez cały czas utrzymywać kontrolę nad swoimi zwierzętami i natychmiast usuwać groźne, agresywne lub szczekające zwierzęta;
  – zwierzęta muszą mieć aktualne szczepienia;
  – psy uznane za niebezpieczne (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne) muszą mieć nałożony kaganiec;
  – jeżeli w jakimkolwiek momencie Zarządca Kompleksu stwierdzi, że zachowanie zwierzęcia przeszkadza innym odwiedzającym Kompleksu, właściciel zostanie poproszony o usunięcie psa z terenu Kompleksu;
  – Zarządca Kompleksu zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia przebywania zwierząt na terenie Kompleksu.
 13. Na terenie Kompleksu obowiązuje całkowity zakaz wstępu akwizytorom i sprzedawcom obnośnym. Działanie zewnętrznych firm cateringowych na terenie Kompleksu wymaga zgody Wynajmującego.

VII. Zasady dotyczące najemców i pracowników najemców kompleksu

 1. Dostęp do Kompleksu jest zapewniony przez 365 dni w roku przez 24 godziny na dobę.
 2. Najemca zobowiązany jest do dostarczenia pracownikom ochrony listy pracowników oraz aktualizacji tej listy w przypadku każdej zmiany.
 3. Pracownicy Najemcy mogą korzystać ze wszystkich urządzeń ogólnie dostępnych na terenie Kompleksu.
 4. Pracownicy Najemcy zobowiązani są w nagłych przypadkach do podporządkowania się poleceniom pracowników ochrony Kompleksu.
 5. Każdy pracownik poruszający się po części biurowej Kompleksu musi posiadać kartę dostępową. 
 6. Na terenie Kompleksu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w tym papierosów elektronicznych, poza miejscami do tego wyznaczonymi.
 7. Najemca zobowiązany jest do korzystania ze sprzętu i urządzeń oddanych mu do użytkowania przez Wynajmującego zgodnie z ich przeznaczeniem.
 8. Prace głośne w Kompleksie mogą być prowadzone do godziny 6.00 rano i po godzinie 22.00 w nocy. W godzinach 6.00-22.00 obowiązuje bezwzględny zakaz prac, które powodują zakłócenia w działaniu Kompleksu, takich jak m.in.: wiercenie, kucie, szlifowanie. Najemca zobowiązany jest do zawarcia odpowiednich zapisów w umowach z wykonawcami.
 9. Za uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia Kompleksu, sprzętu lub urządzeń przez pracowników Najemcy odpowiedzialność ponosi Najemca.
 10. Wszystkie urządzenia instalowane przez Najemcę w jego pomieszczeniach muszą posiadać atest zezwalający na ich użytkowanie.
 11. Najemca musi uzyskać każdorazowo zgodę na zainstalowanie na terenie swoich pomieszczeń biurowych niestandardowych urządzeń elektrycznych (o mocy przekraczającej 2 kW).
 12. Najemcy nie wolno korzystać z urządzeń powodujących zakłócenia pracy urządzeń innych Najemców.
 13. Każda awaria urządzeń zainstalowanych w Lokalu musi być niezwłocznie zgłoszona Zarządcy poprzez system help-desk.
 14. W celu dokonania jakichkolwiek prac remontowych czy budowlanych w Lokalu Najemca musi przedstawić projekt tych zmian, wymagane uzgodnienia, opinie i zatwierdzenia właściwych organów i inspektorów nadzoru oraz uzyskać zgodę Zarządcy na ich wykonanie. W szczególności dotyczy to:
  – modernizacji i zmian funkcjonalnych Lokalu,
  – wszelkich ingerencji w urządzenia techniczne związane z instalacjami klimatyzacyjnymi, wodno-kanalizacyjnymi, energetycznymi,
  – montażu nowych urządzeń technicznych zasilanych instalacją elektryczną o mocy przekraczającej 2 kW,
  – wszelkich ingerencji w urządzenia związane z telefonią stacjonarną, telefonią komórkową, Internetem, światłowodami, okablowaniem infrastruktury technicznej (w tym komputerowej), instalacją antenową itp.,
  – stosowania innych niż typowe i właściwe dla Kompleksu materiałów budowlanych,
  – zabudowy korytarzy, zmian aranżacyjnych w Lokalu,
  – zmian w układzie komunikacyjnym Kompleksu.
 15. Po zakończeniu prac Najemca zobowiązany jest do przekazania Zarządcy dokumentacji powykonawczej z naniesionymi zmianami oraz protokoły odbiorów częściowych i końcowych.
 16. Wszystkie prace wykonywane na zlecenie Najemcy przez osoby trzecie muszą być właściwie zabezpieczone, a po ich zakończeniu powierzchnia, na której były wykonywane musi być sprzątnięta. Za wszelkie nieprawidłowości związane z wykonaniem tych prac odpowiedzialność ponosi Najemca.
 17. Wszelkie prace Najemcy związane z ingerencją w systemy i instalacje techniczne Kompleksu muszą być prowadzone pod nadzorem służb technicznych Kompleksu. Koszty nadzoru ponosi Najemca.
 18. Wszelkie prace nie będące pracami standardowymi wykonywanymi przez Najemcę lub na jego zlecenie wykonywane przez osoby trzecie muszą być zgłoszone na piśmie Zarządcy, a osoby wykonujące je muszą być poinstruowane przez Zarządcę co do sposobu ich wykonania.
 19. W przypadku niepoinformowania Zarządcy o wykonywanych przez Najemcę pracach Zarządca ma prawo usunąć wykonawców z terenu Kompleksu i nie dopuścić do kontunuowania prac do czasu dopełnienia wszelkich formalności przez Najemcę. Za wszelkie szkody wynikłe w związku z wykonywaniem niezgłoszonych prac odpowiedzialność ponosi Najemca.
 20. Szczegółowe postanowienia dotyczące prowadzenia prac remontowych, budowlanych określa Podręcznik Najemcy.
 21. Na terenie Kompleksu nie można instalować ani zawieszać na sufitach żadnych obiektów bez uprzedniej zgody Wynajmującego.
 22. Najemca ma obowiązek uzyskać zgodę Wynajmującego, której Wynajmujący udzieli wedle uznania, przed zawieszeniem jakichkolwiek firan, zasłon, rolet bądź przed podjęciem jakichkolwiek czynności dotyczących okien.

VIII. Niezbędne prace wykonywane przez obsługę techniczną

 1. Najemca zobowiązany jest zgłaszać wszelkie usterki instalacji lub urządzeń w Lokalu oraz prace dodatkowe do wykonania przez budynkowy serwis techniczny za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji. Zgłoszenia w innej formie nie będą rozpatrywane. 
 2. Najemca zobowiązuje się ponosić wszelkie koszty niezbędne do utrzymania Lokalu i Kompleksu w należytym stanie.
 3. Obowiązek określony w punkcie 2 powstaje także w sytuacji, gdy niezbędna jest naprawa instalacji wspólnej przechodzącej przez Lokal Najemcy. W takim przypadku Najemca będzie zobowiązany zapewnić dostęp do przedmiotu naprawy. Jeżeli Najemca nie zastosuje się do powyższego postanowienia, roboty ułatwiające dostęp zostaną przeprowadzone, po uprzednim zawiadomieniu, na koszt Najemcy.
 4. Najemca udostępni Lokal odpowiednim służbom Zarządcy w celu przeprowadzenia niezbędnych robót, napraw, konserwacji i przeglądów urządzeń i instalacji. W razie potrzeby Najemca umożliwi ustawienie rusztowań w obrębie Lokalu.
 5. Ww. prace zostaną przeprowadzone w sposób jak najmniej uciążliwy dla Najemców, klientów i gości Kompleksu. Po zakończeniu ww. czynności Lokal zostanie niezwłocznie przywrócony do stanu początkowego.
 6. Najemca umożliwi odpowiednim służbom, Zarządcy dostęp do Lokalu w celu sprawdzenia należytego funkcjonowania Lokalu oraz do przeprowadzenia okresowych (nie rzadziej niż raz na kwartał) kontroli mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Kompleksu lub utrzymania Lokalu w stanie niepogorszonym.
 7. Najemca we własnym zakresie będzie wykonywał czyszczenie, przeglądy i inne wymagane prace przy powierzonych mu urządzeniach. Protokoły z przeglądów będą przedkładane do informacji Wynajmującego. Dotyczy to również czyszczenia kanałów wentylacyjnych tłuszczowych, jeżeli takie są w użytkowaniu Najemcy.
 8. Obowiązek określony w punkcie 6 dotyczy także służb i przedsiębiorstw specjalizujących się w utrzymaniu, naprawach, odczycie liczników i instalacji nowych podłączeń wspólnego lub indywidualnego użytku, w szczególności osłon, przewodów, włazów, wylotów i wzierników.
 9. Najemca może zlecić obsłudze technicznej Kompleksu wykonanie odpłatnie prac w Lokalu pozostających poza odpowiedzialnością Wynajmującego.
 10. Koszt wykonania tych prac może być podwyższony o koszt wykonania odpowiednich ekspertyz, uzgodnień, opinii właściwych organów oraz właściwego inspektora nadzoru, jeżeli jest to wymagane przepisami prawa.
 11. Obsługa techniczna Kompleksu może odmówić wykonania zleconych prac, gdy są one niezgodne z przepisami lub z innego powodu.
 12. Do wykonania zleconych przez Najemcę prac potrzebne jest jego pisemne zlecenie i akceptacja przez niego kosztów tych prac. Najemca, który zlecił wykonanie prac, w momencie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do pokrycia pełnych kosztów zleconej pracy.
 13. Obsługą i konserwacją urządzeń Kompleksu i instalacji technicznych zajmuje się dedykowana firma zatrudniona przez Wynajmującego. 

IX. Reklama, oznakowanie, estetyka kompleksu

 1. Na oknach i drzwiach zewnętrznych Lokalu, w korytarzach lub innych częściach Kompleksu poza Lokalem i/lub Powierzchniach Wspólnych nie mogą być umieszczane żadne znaki, informacje, plakaty, reklamy ani zawiadomienia, chyba że Wynajmujący zatwierdził uprzednio na piśmie, według własnego uznania, ich kolor, rozmiar i charakter oraz miejsce ich umieszczenia. Standardowe znaki identyfikacyjne, w tym znaki wymagające umieszczenia przy wejściu do Lokalu Najemcy, znaki na tablicy z wykazem najemców przy głównym wejściu oraz na innych wspólnych tablicach informacyjnych zostaną przygotowane przez Wynajmującego na koszt Najemcy. Zabrania się umieszczania dodatkowych znaków bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego dotyczącej miejsca ich umieszczenia i ich formy.
 2. Wynajmujący ma prawo usunąć na koszt Najemcy wszelkie znaki zainstalowane bez odpowiedniego zezwolenia, nie informując o tym wcześniej Najemcy.
 3. Najemcy lokali handlowo-usługowych zobowiązują się przestrzegać koncepcji wystroju i dekoracji ogródków letnich, określonej przez Wynajmującego Kompleksu. 
 4. Jeżeli Najemca lokali handlowo-usługowych nie dostosuje standardu wystroju i dekoracji ogródków do ogólnej estetyki Kompleksu ustalonej przez Wynajmującego, Wynajmujący po uprzednim wezwaniu i ewentualnym nałożeniu kary może dokonać niezbędnych zmian wystroju i dekoracji na koszt Najemcy. 
 5. Zabrania się reklamy mogącej naruszyć dobre imię Kompleksu lub pozostałych Najemców.

X. Wstęp pracowników zarządcy i ochrony do powierzchni najmu

 1. W godzinach pracy biura Zarządca lub pracownik ochrony ma prawo wstępu do pomieszczeń Najemcy jedynie w obecności pracownika Najemcy.
 2. Po godzinach pracy biura Najemcy wejście do Lokalu jest możliwe jedynie w sytuacjach awaryjnych z uwagi na bezpieczeństwo oraz prawidłowe funkcjonowanie Kompleksu oraz musi zostać uzasadnione i udokumentowane przez dowódcę zmiany pracowników ochrony.
 3. Dostęp służb Kompleksu do Lokalu podczas nieobecności Najemcy w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej będzie zapewniony poprzez klucz/karty awaryjne zdeponowane przez Najemcę u ochrony Kompleksu.
 4. Najemca przekaże ochronie komplet kluczy/kart dostępu awaryjnego umożliwiających dostęp służb Kompleksu do Lokalu w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej (do drzwi głównych oraz wszystkich pomieszczeń zamykanych podczas nieobecności Najemcy). Klucze/karty awaryjne przechowywane będą przez ochronę Kompleksu w bezpiecznych kopertach w pomieszczeniu monitoringu. Za klucze/karty awaryjne odpowiada dowódca zmiany ochrony Kompleksu i tylko on jest upoważniony do ich użycia.
 5. Każdorazowe użycie kluczy/ kart awaryjnych wymaga telefonicznego powiadomienia Najemcy przez ochronę na uprzednio podany numer awaryjny.
 6. Najemca przekaże ochronie Kompleksu listę osób kontaktowych wraz z numerami alarmowymi do informowania o wystąpieniu sytuacji awaryjnej na jego powierzchni oraz ewentualnie listę osób upoważnionych do korzystania z kluczy/kart awaryjnych.
 7. W razie niedopełnienia obowiązku złożenia dodatkowego kompletu kluczy/kart awaryjnych Wynajmujący może w razie zaistnienia zagrożenia zlecić otwarcie lub wyważenie drzwi.
 8. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ochronę Lokali, ich wyposażenia i innego majątku Najemcy.

XI. Ochrona kompleksu, serwis sprzątający funkcjonowanie recepcji

 1. Ochrona Kompleksu jest zapewniona 24h / dobę przez 365 dni w roku. Pracownicy ochrony są nadzorowani przez dowódcę zmiany. Do podstawowych zadań ochrony należy:
  – wykonywanie procedur kontroli dostępu do Kompleksu (ruch osobowy i/lub samochodowy)
  – kontrola kamer zainstalowanych na terenie oraz wokół Kompleksu oraz na parkingach
  – patrolowanie Powierzchni Wspólnych Kompleksu
  – monitorowanie funkcjonowania urządzeń ogólnego użytku w Kompleksie.
 2. Usługi ochrony fizycznej i mienia w Kompleksie świadczy dedykowana firma zatrudniona przez Wynajmującego. 
 3. Każda osoba znajdująca się na terenie Kompleksu jest zobowiązana do stosowania się do poleceń pracowników ochrony.
 4. Pracownik ochrony ma prawo do wyprowadzenia z Kompleksu każdej osoby, zakłócającej porządek lub swoim zachowaniem utrudniającej pracę innym osobom.
 5. Pracownik ochrony ma prawo odmówić osobom nieuprawnionym wejścia  na teren poszczególnych budynków w ramach Kompleksu lub na niektóre obszary Kompleksu.
 6. Pracownik ochrony ma prawo żądać od każdej osoby przebywającej na terenie części biurowej Kompleksu okazania identyfikatora osobistego, jeśli takowe będą wydawane. 
 7. Pracownicy ochrony nie wykonują żadnych poleceń wydawanych przez pracowników Najemcy jeśli nie jest to związane z ochroną życia, zdrowia lub mienia.
 8. W celu zwiększenia bezpieczeństwa osób i mienia Kompleks został wyposażony w system kontroli dostępu oraz system CCTV.
 9. Recepcja budynku w części biurowej Kompleksu pracuje w godzinach 8.00-18.00. 
 10. Na życzenie Najemcy pracownik recepcji może odbierać prasę od dostawcy i przechowywać do czasu jej odebrania przez Najemcę w recepcji budynku w części biurowej Kompleksu, pod warunkiem wcześniejszego pisemnego zgłoszenia takiej potrzeby u Zarządcy.
 11. Najemca jest zobowiązany do przygotowania listy tytułów (z uwzględnieniem ilości sztuk) oraz osób upoważnionych do odbierania prasy z recepcji budynku w części biurowej Kompleksu. Osoby te każdorazowo będą potwierdzały odbiór prasy na liście.
 12. Prasa, w przypadku jej nieodebrania przez Najemcę w ciągu 24 godzin, zostanie zutylizowana.
 13. Recepcja budynku w części biurowej Kompleksu nie przyjmuje do przechowania żadnej korespondencji ani przesyłek.
 14. Utrzymaniem czystości na częściach wspólnych Kompleksu zajmuje się dedykowana firma zatrudniona przez Wynajmującego.

XII. Zasady postępowania w przypadku transportu do i z kompleksu lub dostaw

 1. Najemcy nie wolno blokować dróg ewakuacyjnych. 
 2. Z uwagi na ograniczoną pojemność strefy dostaw wszystkie prace transportowe muszą być zgłoszone za pośrednictwem dedykowanej aplikacji. Transport może być wykonany we wskazanych wówczas godzinach i z wykorzystaniem wskazanych ramp/doków rozładowczych. Każdorazowo dostawca zobowiązany jest uzyskać potwierdzenie i zgodę Zarządcy na przeprowadzenie prac transportowych. Najemcy Lokali, którzy przeprowadzają dostawy do swojego lokalu częściej niż raz dziennie, zobowiązani są do uzgadniania indywidualnych zasad dostaw z Zarządcą.
 3. Pojazd użyty do transportu lub pojazd dostawczy może parkować na podjeździe jedynie w miejscu i w czasie wskazanym w aplikacji. Po przekroczeniu zarezerwowanego czasu zostanie naliczona opłata za parkowanie zgodna z cennikiem.
 4. Transport rzeczy z poziomu garażu do lokali biurowych może odbywać się jedynie windą do tego przeznaczoną, bez wykorzystania holu głównego. Zabronione jest wykorzystywanie do transportu lub dostaw schodów ruchomych.
 5. Najemca zobowiązany jest posługiwać się przy dostawie i transporcie towarów taką ilością personelu, aby zapewnić sprawny i bezpieczny przeładunek. Zarówno miejsca przeładunku, jak i droga transportowa muszą być właściwie w tym celu przygotowane, a po zakończeniu wspomnianych czynności niezwłocznie uprzątnięte.
 6. Dostawa i transport towarów może odbywać się jedynie w miejscach i godzinach określonych przez Zarządcę. Zarządca może na uzasadniony wniosek Najemcy odmiennie określić miejsce i czas przeładunku i transportu z uwzględnieniem specyfiki działalności Najemcy oraz interesów pozostałych Najemców.
 7. Wszystkie niestandardowe prace transportowe mogą być wykonywane jedynie w godzinach  22.00 – 7.00 Zarządca może wprowadzić dalej idące ograniczenia stosownie do przepisów prawa miejscowego.
 8. Standardowe dostawy mogą być dokonywane w godzinach pracy Najemców. Zarządca może wprowadzić dalej idące ograniczenia stosownie do przepisów prawa miejscowego.
 9. Osoba odpowiedzialna z ramienia Najemcy za transport obowiązana jest przed przystąpieniem do pracy dostarczyć do recepcji listę nazwisk osób, które będą wykonywać usługę transportową na terenie Kompleksu i właściwie oznakować te osoby.
 10. Najemca ponosi wszelkie ryzyko strat związanych z uszkodzeniem mienia Najemcy w trakcie przeprowadzek, dostaw czy transportu, a także wszelkich strat, szkód, roszczeń, pozwów, kosztów i wydatków związanych z uszkodzeniami ciała lub szkodami majątkowymi poniesionymi przez Wynajmującego lub stronę trzecią. Równocześnie Najemca jest zobowiązany zadbać, aby odpowiednio zabezpieczyć wszelkie drogi transportu (w tym windy) w celu uniknięcia powstania szkód. W wypadku powstania jakichkolwiek szkód podczas transportu osoba odpowiedzialna z ramienia Najemcy zobowiązana jest do natychmiastowego powiadomienia o tym Zarządcy.

XIII. Zabezpieczenie mienia

 1. Za zabezpieczenie mienia Najemcy w Lokalu odpowiedzialny jest Najemca.
 2. O stwierdzonych przypadkach kradzieży należy zawiadomić niezwłocznie Zarządcę lub ochronę Kompleksu.
 3. Za rzeczy pozostawione bez opieki w częściach wspólnych Kompleksu Zarządca nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

XIV. Zasady korzystania z kart i kluczy do lokalu

 1. Gospodarowanie kluczami/kartami dostępowymi do Lokalu Najemcy leży w gestii Najemcy.
 2. Najemca odpowiada za otrzymane od Zarządcy klucze/karty dostępowe do swoich pomieszczeń i przechowywanie ich we właściwy sposób.
 3. Najemca nie może sporządzać duplikatów kluczy otrzymanych od Wynajmującego, może natomiast uzyskać dodatkowe klucze za opłatą. Po wygaśnięciu Umowy Najmu Najemca zwróci Wynajmującemu wszystkie klucze oraz poinformuje o kodach do drzwi z zakodowanym dostępem.
 4. Montowanie dodatkowych zamknięć przez Najemcę jest możliwe, jednak po uzyskaniu zgody Zarządcy. 
 5. Zgubienie kluczy lub kart do Lokalu Najemcy należy niezwłocznie pisemnie zgłosić do Zarządcy lub służb ochrony.
 6. Zarządca na zlecenie i koszt Najemcy dorobi klucze/karty lub dokona wymiany wkładek z kluczami.
 7. Duplikaty zgubionych kart dostępu wydawane są odpłatnie na wniosek Najemcy. Koszt 50 PLN/szt. netto.

XV. Powierzchnie wspólne

 1. Zabrania się używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego, choćby czasowo, powierzchni Kompleksu przeznaczonych do wspólnego użytku („Powierzchnie wspólne”) do celów własnej działalności. W szczególności dotyczy to: prowadzenia sprzedaży, eksponowania towarów, rozpowszechniania ulotek lub broszur reklamowych, umieszczania tablic reklamowych, prowadzenia jakiejkolwiek działalności promocyjnej, a także działalności temu podobnej. 
 2. Za Powierzchnie Wspólne dostępne dla Najemców uważa się m.in.:
  – tereny zewnętrzne wchodzące w skład Kompleksu takie jak: parkingi, drogi dojazdowe i inne drogi użytkowane przez Wynajmującego i Najemców, tereny zielone, alejki, place, patia itp.,
  – tereny wewnętrzne: hole, korytarze, łazienki, klatki schodowe, windy, pomieszczenia śmietników, jeśli nie są częścią Lokalu Najemcy.
 3. Za Powierzchnie Wspólne niedostępne dla Najemców uważa się powierzchnie, do których wyłączny dostęp ma Wynajmujący, Zarządca lub jego służby, m.in.:
  – Pomieszczenia techniczne,
  – Pomieszczenia biurowe użytkowane przez Zarządcę i poszczególne serwisy,
  – Pomieszczenia ochrony,
  – Pomieszczenia socjalne dla personelu obsługującego Kompleks,
  – Wszelkiego rodzaju instalacje.
 4. Wynajmujący ma prawo usunąć wszelkie przedmioty pozostawione na Powierzchniach wspólnych i złożyć je do depozytu na koszt i ryzyko Najemcy. 
 5. Każdy Najemca ponosi odpowiedzialność za szkody na terenie Powierzchni wspólnych powstałe w wyniku działalności Najemcy lub osób, którymi się posługuje.
 6. Każdy Najemca jest zobowiązany do zachowania czystości na terenie Powierzchni wspólnych.
 7. Zabrania się zastawiania chodników i dróg zewnętrznych, holi, przejść i schodów wewnętrznych, a także korzystania z nich w celach innych niż dostęp do Lokalu lub innych części Kompleksu.
 8. Wynajmujący zapewni porządek i utrzymanie w należytym stanie technicznym Powierzchni Wspólnych. W związku z tym zabrania się Najemcom jakiejkolwiek ingerencji w elementy infrastruktury technicznej Kompleksu. Wszelkie zauważone nieprawidłowości powinny być zgłaszane Zarządcy. 
 9. W przypadku, gdy dostęp do Powierzchni Wspólnych możliwy jest wyłącznie przez Lokal Najemcy, Najemca zapewni Zarządcy lub upoważnionym przez niego podmiotom swobodny dostęp do Powierzchni Wspólnych.

XVI. Zasady korzystania z parkingu

 1. Parkingi na terenie Kompleksu przeznaczone są do użytku Najemców, klientów i gości Kompleksu. Szczegółowe regulacje związane z korzystaniem z parkingu podziemnego zawarte są w Regulaminie Parkingu.
 2. Wjazd na parking realizowany jest z ulicy Prostej.
 3. Każdy użytkownik korzystający z parkingu podziemnego obowiązany jest do:
  – przestrzegania znaków drogowych, wyznaczonych kierunków jazdy, bezpiecznej prędkości oraz do poruszania się pojazdami z włączonymi światłami mijania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym z późn. zm.
  – zachowania czystości na zajmowanym stanowisku parkingowym oraz zabezpieczenia samochodu przed wyciekami oleju i paliwa, w przypadku powstania wycieku do natychmiastowego usunięcia jego skutków,
  – stosowania się do zaleceń obsługi parkingu,
  – ponoszenia odpowiedzialności za szkody spowodowane pojazdem użytkownika.
 4. Uszkodzony pojazd (wybita szyba, zepsute zamki itd. ) należy zabezpieczyć przed pozostawieniem w miejscu postoju.
 5. Parking nie jest parkingiem strzeżonym. Wynajmujący nie przyjmuje na przechowanie pozostawionych na parkingu pojazdów ani pozostawionych w pojazdach przedmiotów oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pojazdy lub przedmioty w nich pozostawione.
 6. Korzystający z parkingu jest odpowiedzialny wobec Wynajmującego za wszelkie szkody wywołane w związku z korzystaniem z parkingu. Odpowiedzialność korzystającego z parkingu wobec innych jego użytkowników za szkody wywołane w związku z korzystaniem z parkingu regulują stosowne przepisy prawa cywilnego.
 7. Parking przeznaczony jest wyłączenie do postoju pojazdów. Postój odbywa się wyłącznie na miejscach do tego wskazanych. Pojazdy parkujące poza nimi, blokujące wejścia i drogi pożarowe będą odholowywane na koszt właściciela.
 8. Na teren Kompleksu, z wyjątkiem wyznaczonych obszarów parkingowych, nie wolno wprowadzać rowerów, motocykli ani podobnych pojazdów.
 9. Na terenie garażu zabrania się:
  –  przechowywania materiałów łatwopalnych oraz tankowania pojazdów,
  – dokonywania napraw, mycia, nabłyszczania, polerowania, odkurzania pojazdów oraz wszelkich innych czynności nie związanych bezpośrednio z postojem (nie dotyczy powierzchni myjni na poziomie -2),
  – utrzymywania w ruchu silnika samochodu w czasie postoju na stanowisku.
  – wjazdu samochodów z LPG i LNG

XVII. Zasady składowania w magazynach

 1. Najemcy składujący towary, przedmioty, itp. w magazynach na terenie Kompleksu zobowiązani są do przestrzegania wymagań o dopuszczalnej wysokości składowania ww. przedmiotów jak i sposobu organizacji magazynu. Lista towarów zaklasyfikowanych do poszczególnych kategorii stanowi załącznik do niniejszego regulaminu. 
 2. Sposoby składowania:
Regulamin kompleksu „Fabryka Norblina”
Sposób składowaniaKategoria składowanych materiałów
Kategoria IKategoria IIKategoria IIIKategoria IV
dopuszczalna wysokość składowania
ST17,6 m7,5 m5,2 m2,3 m
ST2, ST46,8 m6,0 m4,1 m2,3 m
ST3, ST5, ST65,7 m5,0 m3,2 m2,3 m

gdzie:

ST1 – Składowanie wolnostojące lub zwarte

ST2 – Składowanie na jednorzędowych paletach stelażowych lub kontenerowych siatkowych (szerokość wolnych pasów, co najmniej 2,4 m)

ST3 – Wielorzędowe palety stelażowe lub kontenerowe siatkowe (włącznie z dwurzędowymi)

ST4 – Składowanie w regałach na paletach

ST5 – Składowanie na półkach pełnych lub listwowych do 1m głębokości

ST6 – Składowanie na półkach pełnych lub listwowych o głębokości od 1 m do maksymalnie 6 m

XVIII. Postanowienia końcowe

 1. Najemca, jego agenci, wykonawcy, pracownicy, goście lub inne podmioty związane z Najemcą będą przestrzegali takich regulaminów dla Kompleksu, jakie Wynajmujący może okresowo wydawać i o których Najemca zostanie zawiadomiony na piśmie, przy czym wydawane regulaminy muszą być zgodne z obowiązującym prawem polskim i nie mogą naruszać praw i obowiązków Najemcy wynikających z zawartej Umowy Najmu.
 2. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu Wynajmujący ma prawo nałożyć na Najemcę karę finansową w kwocie 500 PLN za każde naruszenie lub każdy dzień trwania naruszenia. 
 3. Treść niniejszego Regulaminu Kompleksu może ulec zmianie. Wynajmujący może zmieniać lub uzupełniać regulaminy dla Kompleksu w każdym czasie, chyba że zapisy Umowy Najmu stanowią inaczej. Postanowienia takich zmienionych lub uzupełnionych regulaminów wejdą w życie w momencie ogłoszenia.
 4. W razie rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem i postanowieniami Umowy Najmu, postanowienia Umowy Najmu będą rozstrzygające.
 5. Następujące załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu:
  – Regulamin parkingu podziemnego
  – Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
  – Składowanie produktów/towarów.