Skip to content

Regulamin Urodzin Fabryki Norblina

1. Wydarzenia urodzinowe odbywają na terenie Fabryki Norblina, przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie, w dniach 24.09, 01.10, 08.10, 15.10 2022 roku i zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Wydarzeniem”.

 

2. Organizatorem Wydarzenia jest ARTN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-841), ul. Żelazna 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000276282, NIP: 701-006-02- 72, zwana dalej „Organizatorem”

 

3. Organizator może odmówić wstępu na teren Wydarzenia: a) osobom, które znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe; c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

 

4. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i imprez Organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w Wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego oraz ich publikację w mediach społecznościowych oraz na stronie Organizatora.

 

5. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich zaleceń i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych. 

 

6. Uczestnik wydarzenia biorąc w nim udział, zgadza się również na postanowienia regulaminu kompleksu, znajdującego się pod tym adresem: https://fabrykanorblina.pl/regulamin-kompleksu-fabryka-norblina/

 

7. Uczestnik Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu.

 

8. Dokładny harmonogram działań urodzinowych dostępny jest na stronie: https://fabrykanorblina.pl/pierwsze-urodziny/ 

 

9. Dystrybuowane podczas urodzin vouchery zrealizować można jedynie w sklepach i punktach usługowych czy gastronomicznych znajdujących się w Fabryce Norblina. Vouchery ważne są do 31 grudnia 2022 roku. Vouchery nie podlegają wymianie na gotówkę. W przypadku wymiany na towary lub usługi, których wartość przekracza wartość nominalną vouchera, Uczestnik zobowiązany jest do dopłacenia różnicy kwotowej. W przypadku wymiany na towary lub usługi, których wartość jest niższa od wartości nominalnej vouchera, różnica kwotowa nie jest zwracana.

 

10. Dostępna w wersji on-line rodzinna gra miejska może być zrealizowana w dowolnym dniu, przy czym należy zwrócić uwagę na godziny funkcjonowania poszczególnych konceptów, które biorą w niej udział. Sugerowane dni to wtorek – sobota między 11:00 a 16:00. Aby odebrać nagrodę w powyższej grze  (voucher na wybrane usługi w Fabryce Norblina) należy zgłosić się do punktu Bilety/ Info w jedną z urodzinowych sobót wskazanych w pkt. 1 powyżej. Punkt działa w godzinach 11:00 – 19:00. Nagradzanych jest pierwszych dziesięć osób, które pojawią się danego dnia w punkcie Bilety / Info na terenie Fabryki Norblina.

 

11. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – dalej: „Rozporządzenie”, Organizator informuje, że:

 

a) Administratorem danych osobowych Uczestników jest ARTN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem 00-841 Warszawa, ul. Żelazna 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000276282, o numerze REGON: 140767240, o Numerze Identyfikacji Podatkowej (NIP): 7010060272.

 

b)   Dane osobowe mogą zostać przekazane przez Organizatora podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także do podmiotów współpracujących z Organizatorem w związku z realizacją Wydarzenia, w tym do podmiotów zajmujących się obsługą informatyczną, a także doradztwem, archiwizacją dokumentów i windykacją.

 

c)   Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celach:

  • Realizacji i rozliczenia Wydarzenia – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. b) Rozporządzenia;
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6  ust. 1 lit. f) Rozporządzenia;
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze (w szczególności obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i księgowych oraz rachunkowych) – na podstawie na podstawie art. 6  ust. 1 lit. c) Rozporządzenia. 

d) Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, z tym że dla celów realizacji Wydarzena, a także wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze; dane osobowe będą przechowywane do zakończenia okresu przedawnienia zobowiązań umownych lub zobowiązań podatkowych – w zależności od tego, który termin jest późniejszy.

 

e)  Uczestnikom przysługuje:

  • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;
  • Prawo do usunięcia danych osobowych „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania;
  • Prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz uzupełnienia danych osobowych, które są niekompletne;
  • Prawo do przenoszenia danych osobowych;
  • Prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych przetwarzanych w celach marketingowych w tym profilowania oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach związanych z szczególną sytuacją Uczestnika – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na prawnie usprawiedliwionym interesie Organizatora;
  • Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

f)   Zgłoszenie realizacji praw osób, których dane osobowe dotyczą może zostać dokonane pisemnie na adres: ARTN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Żelazna 51/53, 00-841 Warszawa.

 

g)   Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza obowiązujące przepisy prawa.

 

h) Organizator oświadcza, iż dane Uczestników nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

I) Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.

 

12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Wydarzenia oraz zmian w Regulaminie. O ewentualnych zmianach będzie informował poprzez media społecznościowe Fabryki Norblina.

 

13. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie  https://fabrykanorblina.pl/regulamin-urodzin-fabryki-norblina/ w sposób umożliwiający jego pobranie na urządzenie końcowe w formacie .PDF, przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.