Skip to content

Regulamin Urodzin Fabryki Norblina

 1. Wydarzenia urodzinowe odbywają na terenie Fabryki Norblina, przy ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie, w dniach 24.09, 01.10, 08.10, 15.10 2020 roku zwane w dalszej części niniejszego Regulaminu „Wydarzeniem”.
 2. Organizatorem Wydarzenia jest ARTN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-841), ul. Żelazna 51/53, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000276282, NIP: 701-006-02- 72, zwany dalej „Organizatorem”
 3. Organizator może odmówić wstępu na teren Wydarzenia: a) osobom, które znajdują się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków; b) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe; c) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
 4. Organizator utrwala przebieg Wydarzenia dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Wydarzenia i imprez Organizatora. Wizerunek osób przebywających na terenie Wydarzenia może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych. Biorąc udział w Wydarzeniu uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie swojego wizerunku. Zgoda obejmuje wykorzystanie i powielanie wykonanych zdjęć i materiału filmowego oraz ich publikację w mediach społecznościowych oraz na stronie Organizatora.
 5. Uczestnik Wydarzenia zobowiązany jest do stosowania się do wszelkich innych zaleceń i poleceń Organizatora oraz służb porządkowych. 
 6. Uczestnik wydarzenia biorąc w nim udział, zgadza się również na postanowienia regulaminu kompleksu, znajdującego się pod tym adresem: https://fabrykanorblina.pl/regulamin-kompleksu-fabryka-norblina/
 7. Uczestnik Wydarzenia oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Wydarzenia obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Wydarzeniu.
 8. Dokładny harmonogram działań urodzinowych dostępny jest na stronie: https://fabrykanorblina.pl/pierwsze-urodziny/ 
 9. Dystrybuowane podczas urodzin vouchery zrealizować można jedynie w sklepach i punktach usługowych czy gastronomicznych znajdujących się w Fabryce Norblina. Vouchery ważne są do 31 grudnia 2022 roku.
 10. Dostępna w wersji on-line rodzinna gra miejska może być zrealizowana w dowolnym dniu, przy czym należy zwrócić uwagę na godziny funkcjonowania poszczególnych konceptów, które biorą w niej udział. Sugerowane dni to wtorek – sobota między 11:00 a 16:00. Aby odebrać nagrodę (voucher na wybrane usługi w Fabryce Norblina) należy zgłosić się do punktu Bilety/ Info w jedną z urodzinowych sobót. Punkt działa w godzinach 11:00 – 19:00. Nagradzanych jest pierwszych dziesięć osób, które pojawią się danego dnia w punkcie Bilety/ Info na terenie Fabryki Norblina.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu Wydarzenia oraz zmian w Regulaminie. O ewentualnych zmianach będzie informował poprzez media społecznościowe Fabryki Norblina.